જીએસટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા ચેકલિસ્ટ

Last updated on August 3rd, 2017 at 06:42 pm

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

વર્તમાન કર શાસન પદ્ધતિ માં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે વિવિધ પરિસ્થિતિ ઓ લાગુ પડે છે, તેની ટૂંકી ઝાંખી નીચે પ્રમાણે છે.

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ નો પ્રકાર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ની શરતો(ITC)
વેટ એક વેટ વેપારી તરીકે, તમે બિઝનેસ દરમિયાન ખરીદવા માં આવેલ માલ સામાન પર ચૂકવેલ વેટ ફરીથી વેચાણ માટે અથવા માલ ઉત્પાદન માટે, શરતો ને આધીન ક્રેડિટ મેળવી શકો છો. માત્ર રાજ્ય માના આઇટીસી લાયક રજીસ્ટર્ડ ડીલરો પાસેથી ખરીદી શકાય છે.
CENVAT/સર્વિસ ટેક્સ એક ઉત્પાદક તરીકે, તમે અંતિમ ઉત્પાદનો ના સંબંધમાં સીધી કે આડકતરી રીતે ઉપયોગમાં આવતા બધા ઇનપુટ્સ પર CENVAT ક્રેડિટ મેળવી શકો છો. તમે કોઈપણ ઇનપુટ સેવા પર ચૂકવેલ સર્વિસ ટેક્સ પર પણ આઇટીસી મેળવી શકો છો. જો તમે સેવા પ્રદાતા તરીકે કર પાત્ર સેવા ઓ પૂરી પાડો છો, તો તમે કર પાત્ર સેવાઓની જોગવાઈ માટે ઉપયોગમાં લીધેલ ઇનપુટ સેવા ઓ પર ચૂકવવા માં આવેલ સર્વિસ ટેક્સ પર આઇટીસી મેળવી શકો છો.

જીએસટી શાસન હેઠળ,દરેક રજીસ્ટર્ડ કર પાત્ર વ્યક્તિ બધા ઇનપુટ્સ ના ઉપયોગ દરમિયાન અથવા બિઝનેસ પ્રગતિ માટે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી શકે છે.

આ, અલબત્ત, ચોક્કસ શરતો ને આધીન છે. શરતો જે જીએસટી હેઠળ ઇનપુટ ક્રેડિટ મેળવવા માટે પૂરી થવી જોઈએ તે નીચે પ્રમાણે છે:

 1. તમારી પાસે રજીસ્ટર્ડ વ્યક્તિ દ્વારા જારી કરેલ ટેક્સ ઇન્વોઇસ/ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ નોટ હોવી જોઇએ
 2. સામાન/ સેવા ઓ પ્રાપ્ત થયેલ હોવી જોઈએ.
 3. તમારી પાસે જે-તે મહિનાનું GSTR -3 ફાઇલ કરેલું હોવું જોઈએ.
 4. કર ચાર્જ સપ્લાયર દ્વારા સરકારને ચૂકવી દેવામાં આવેલ છે, ક્યાં તો રોકડ અથવા આઇટીસી ઉપયોગ દ્વારા.

conditions for availing GST Input Tax Credit

ચાલો હવે પરિસ્થિતિ સમજીએ જેમાં તમે જીએસટી હેઠળ આઇટીસી મેળવી શકશો.

પરિસ્થિતિ જેમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ જીએસટી હેઠળ મળી શકે છે.

જ્યારે તમે જીએસટી હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરો છો.

તમે ૨ કિસ્સાઓમાં જીએસટી હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરી શકો છો:

 1. તમે રજિસ્ટર કરવા માટે લાયક છો.
  અથવા
 2. તમે સ્વેચ્છાએ નોંધણી માટે અરજી કરો છો.
 • જ્યારે તમે રજિસ્ટર કરવા માટે લાયક બનવા પર જીએસટી હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરો છો.

જ્યારે તમે રજિસ્ટર કરવા માટે લાયક બનવા પર જીએસટી હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરો છો. તમે ઇનપુટ્સ અને સ્ટૉક માં ના અર્ધ ફિનિશ્ડ અથવા ફિનિશ્ડ માલ માં ઇનપુટ્સ પર આઇટીસી મેળવી શકો છો, જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ની તારીખ ના દિવસ પહેલા તમે કર ચૂકવવા લાયક બની જાવ તો:

   • તારીખ કે જ્યારે તમે રજિસ્ટર કરવા માટે લાયક બની જાવ ત્યાર થી ૩૦ દિવસ ની અંદર રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરી દેવી અને
   • નોંધણી મંજૂર થયેલ છે.

ઉદાહરણ: તમે કપડાં ના ઉત્પાદક છો અને ૧ લી ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ પર રજીસ્ટ્રેશન માટે શરૂઆત ની મર્યાદા ઓળંગી દીધી છે. આ તારીખે તમારી પાસે રૂપિયા ૫,૦૦,૦૦૦ ની કિંમતનો કાચો માલ છે, અને તમે તેના પર ૧૮% લેખે જીએસટી (રૂપિયા ૯૦,૦૦૦) ચૂકવેલ છે. તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમે ૧ લી ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ થી ૩૦ દિવસ ની અંદર રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરેલ છે. અને જો નહિ તો, તમે સ્ટૉક માં રહેલા કાચા માલ પર ૯૦,૦૦૦ રૂપિયાની લાયક આઇટીસી ગુમાવશો.

 • જ્યારે તમે સ્વેચ્છાએ નોંધણી માટે અરજી કરો ત્યારે

છતાં પણ તમે રજીસ્ટ્રેશન માટે શરૂઆત ની મર્યાદા ઓળંગી દીધી છે, કાયદાની જોગવાઈ ઓ સ્વૈચ્છિક નોંધણી માટે પરવાનગી આપે છે. જો તમે સ્વેચ્છાએ જીએસટી નોંધણી માટે અરજી , કરો છો, તો તમે ઇનપુટ્સ અને સ્ટૉક માં ના અર્ધ ફિનિશ્ડ અથવા ફિનિશ્ડ માલ માં ઇનપુટ્સ પર નોંધણી થયા ના દિવસ પહેલા આઇટીસી મેળવી શકો છો,

ઉદાહરણ: તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનો ના એક વેપારી છો અને તમારા બિઝનેસ કાર્ય ને કારણે, તમે સ્વેચ્છાએ નોંધણી માટે અરજી કરો છો, તેમ છતાં શરૂઆત ની મર્યાદા ઓળંગવામા આવી નથી. ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ પર તમારી નોંધણી મંજૂર થઇ ગયેલ છે અને તમારી પાસે ૨,૦૦,૦૦૦ રૂપિયાની કિંમત ના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનો સ્ટૉક માં છે જેના પર તમે ૧૮% લેખે જીએસટી (રૂપિયા ૩૬,૦૦૦) ચૂકવેલ છે. તમે સ્ટૉક માં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનો પર ૩૬,૦૦૦ રૂપિયા આઇટીસી મેળવી શકો છો.

જ્યારે તમે રચના યોજના ત્યજી અને નિયમિત વેપારી બની જાવ છો.

તમે રચના યોજના હેઠળ રજીસ્ટર્ડ છો અને તમારું એકંદર ટર્નઓવર રૂપિયા ૫૦ લાખ ને પાર છે, તો તમારે રચના યોજના માંથી નીકળી ને નિયમિત વેપારી બનવા નું હોય છે. જ્યારે તમે રચના યોજના ત્યજી અને નિયમિત વેપારી બનો છો, ત્યારે તમે ઇનપુટ્સ અને સ્ટૉક માં ના અર્ધ ફિનિશ્ડ અથવા ફિનિશ્ડ માલ ના ઇનપુટ્સ અને મૂડીગત માલ પર કર ચૂકવવા લાયક બની જાવ તે દિવસ પહેલા આઇટીસી મેળવી શકો છો, મૂડીગત માલ પર ક્રેડિટ માં ટકાવારી પ્રમાણે ઘટાડો થશે, જે જાણ કરાયેલા હશે.

ઉદાહરણ: તમે જીએસટી હેઠળ એક રચના વેપારી તરીકે રજીસ્ટર્ડ છો અને તમારું ટર્નઓવર હવે રૂપિયા ૫૦ લાખ ને ઓળંગી ગયું છે. તેથી, તમે રચના યોજના ત્યજી અને નિયમિત વેપારી બનો છો, તમારું ટર્નઓવર ૧૦ મી ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ ના રોજ રૂપિયા ૫૦ લાખ ને ઓળંગી ગયું છે અને ૯ મી ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ ના રોજ તમારા સ્ટૉક માં નીચે ના ઇનપુટ્સ નો સમાવેશ થાય છે-

ઇનપુટ નો પ્રકાર કિંમત (રૂપિયા માં) ૧૮% લેખે ચૂકવેલ જીએસટી (રૂપિયા માં)
કાચો માલ ૧,૦૦,૦૦૦ ૧૮,૦૦૦
અર્ધ ફિનિશ્ડ માં ઇનપુટ્સ ૫૦,૦૦૦ ૯,૦૦૦
ફિનિશ્ડ માલ માં ઇનપુટ્સ ૧,૫૦,૦૦૦ ૨૭,૦૦૦
કૂલ ચૂકવેલ ઇનપુટ ટેક્સ ૫૪,૦૦૦

તમે સંપૂર્ણ ૫૪,૦૦૦ રૂપિયાની આઇટીસી અને મૂડીગત માલ (સૂચિત ટકા નો ઘટાડો) પર આઇટીસી મેળવી શકો છો.

જ્યારે મુક્ત માલ અથવા સેવા ઓ કર પાત્ર બની જાય છે.

જ્યારે જીએસટી માંથી મુક્તિ તરીકે જાહેર માલ અથવા સેવા ઓ કર પાત્ર બનાવવામાં આવે છે, સપ્લાય કર પાત્ર બને છે તે દિવસ પહેલા તમે નીચેના પર આઇટીસી શકો છો:

 • ઇનપુટ્સ અને સ્ટૉક માં ના અર્ધ ફિનિશ્ડ અથવા ફિનિશ્ડ માલ ના ઇનપુટ્સ જે મુક્તિ પુરવઠા સાથે સંબંધિત છે.
 • મૂડીગત માલ નો જ મુક્તિ પુરવઠા માટે ઉપયોગ થાય છે. મૂડીગત માલ પર ક્રેડિટ માં ટકાવારી પ્રમાણે ઘટાડો થશે, જે જાણ કરાયેલા હશે.

ઉદાહરણ: તમે મુક્તિ માલ નું ઉત્પાદન કરો છે. આ મુક્તિ માલ ૫ મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ કર પાત્ર બને છે. ૪ થી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ તમારે સ્ટૉક માં નીચે ના(મુક્તિ માલ ના ઉત્પાદન કરવા માટે વપરાય) ઇનપુટ્સ હોય છે-

બંધ થતો જથ્થો- ૪.૧૨.૨૦૧૭
ઇનપુટ્સ કિંમત (રૂપિયા માં) ઇનપુટ્સ પર ૧૮% લેખે ચૂકવેલ જીએસટી (રૂપિયા માં)
કાચો માલ A ૩,૦૦,૦૦૦ ૫૪,૦૦૦
કાચો માલ B ૩૦,૦૦૦   ૫,૪૦૦
કુલ ૩,૩૦,૦૦૦ ૫૯,૪૦૦

તમે ઇનપુટ્સ કે જે કર પાત્ર કરવામાં આવેલા મુક્તિ માલ ના ઉત્પાદન માટે વપરાય છે તેના પર ૫૯,૪૦૦ રૂપિયા ની સંપૂર્ણ આઇટીસી મેળવી શકો છો. તમે મૂડીગત માલ જે ચોખ્ખી રીતે મુક્તિ પુરવઠાઓ માટે ઉપયોગ થાય છે તેના પર પણ આઇટીસી મેળવી શકો છો, ટકાવારી પ્રમાણે ઘટાડો થશે, જે જાણ કરાયેલા હશે.

જ્યારે બિઝનેસ માં વેચાણ / વિલીનીકરણ / ડી વિલીનીકરણ / જોડાણ / લિઝ / ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે

આ કોઇ પણ કિસ્સાઓમાં, જો ત્યાં જવાબદારી ના ટ્રાન્સફર માટે એક ચોક્કસ જોગવાઈ છે, તો વણવપરાયેલ આઇટીસી વેચાયેલ, મર્જ, અનમર્જ, ભેળવેલ, ભાડે લિઝ પર, અથવા ટ્રાન્સફર બિઝનેસ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

ઉદાહરણ: મોહન ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તેનો બિઝનેસ રામ ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ને વેંચી દે છે. વેચાણ સમયે, મોહન ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસે રૂપિયા ૨,૫૦,૦૦૦ ની વણવપરાયેલ આઇટીસી હતી. વેચાણ કરાર માં, તે સંમત થયા હતા કે મોહન ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ની તમામ જવાબદારી ઓ અને અસ્કયામતો રામ ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, મોહન ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રૂપિયા ૨,૫૦,૦૦૦ ની વણવપરાયેલ આઇટીસી રામ ઈલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.

જ્યારે માલ અને / અથવા સેવા ઓ આંશિક બિઝનેસ માટે અને આંશિક અન્ય હેતુ ઓ માટે ઉપયોગ કરવા માં આવે છે ત્યારે

જ્યારે માલ અને / અથવા સેવા ઓ આંશિક બિઝનેસ માટે અને આંશિક બિઝનેસ કરતા અન્ય હેતુ ઓ માટે ઉપયોગ કરવા માં આવે છે ત્યારે આઇટીસી માત્ર બિઝનેસ હેતુ માટે ઉપયોગ માં લીધેલ ભાગ પર મળી શકે છે.

ઉદાહરણ: તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સામાન ના વેપારી છો અને તમે રૂપિયા ૩,૦૦,૦૦૦ ના કમ્પ્યુટર એક ઉત્પાદક પાસેથી ખરીદ્યા હતા, જેના પર ૧૮% લેખે જીએસટી રૂપિયા ૫૪,૦૦૦ ચૂકવેલ છે. ખરીદેલા કમ્પ્યુટર માંથી, રૂપિયા ૧,૦૦,૦૦૦ ના કમ્પ્યુટર તમારા અંગત ઉપયોગ માટે લેવામાં આવ્યા હતા. બાકી ના કમ્પ્યુટર ગ્રાહકોને વેચવામાં આવ્યા હતા. આ કિસ્સામાં, આઇટીસી માત્ર બિઝનેસ માટે વપરાયેલા ભાગ પર એટલે કે રૂપિયા ૨,૦૦,૦૦૦ મેળવી શકાય છે. તેથી, અહીં લાયક આઇટીસી રૂપિયા ૩૬,૦૦૦ ((૨,૦૦,૦૦૦ *૧૮%)

માલ અને / અથવા સેવાઓ ના આંશિક કર પાત્ર પુરવઠા અને આંશિક મુક્તિ પુરવઠા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે

માલ અને / અથવા સેવાઓ ના આંશિક કર પાત્ર પુરવઠા અને આંશિક મુક્તિ પુરવઠા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે, આઇટીસી માત્ર કર પાત્ર પુરવઠો અને શૂન્ય રેટ પુરવઠો માટે વપરાયેલા ભાગ પર મળી શકે છે. આઇટીસી મુક્તિ પુરવઠા ના ભાગ, અને પુરવઠો જ્યાં રીસીવર રિવર્સ ચાર્જ ના ધોરણે કર ચૂકવે છે તેના પર મંજૂર નથી.

ઉદાહરણ: તમે એક ઉત્પાદક છો. તમે રૂપિયા ૧,૦૦,૦૦૦ ની કાચી સામગ્રી ખરીદી હતી, જેના પર ૧૮% લેખે જીએસટી રૂપિયા ૧૮,૦૦૦ ચૂકવેલ છે. આ કાચી સામગ્રી નો આંશિક ઉપયોગ આઇટમ A ના ઉત્પાદન જે કર પાત્ર છે અને આઇટમ B ના ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવે છે, જે મુક્તિ માલ છે. વિગતો નીચે મુજબ છે-

ઇનપુટ કિંમત (રૂપિયા માં) આઇટમ A ના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલ ભાગ(કર પાત્ર) (રૂપિયા માં) આઇટમ A ના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલ ભાગ(મુક્તિ માલ) (રૂપિયા માં) ઇનપુટ પર ચૂકવેલ જીએસટી(રૂપિયા માં) આઇટમ A ના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલ ભાગ માટે ચૂકવવા માં આવેલ પ્રમાણસર જીએસટી(કર પાત્ર) (રૂપિયા માં) આઇટમ B ના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલ ભાગ માટે ચૂકવવા માં આવેલ પ્રમાણસર જીએસટી(મુક્તિ માલ) (રૂપિયા માં)
કાચી સામગ્રી ૧,૦૦,૦૦૦ ૬૦,૦૦૦ ૪૦,૦૦૦ ૧૮,૦૦૦ ૧૦,૮૦૦ ૭,૨૦૦

તમે આઇટમ A જે કર પાત્ર છે તેના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલી કાચી સામગ્રી ના ભાગ પર આઈટીસી રૂપિયા ૧૦,૮૦૦ મેળવી શકો છો. આઇટમ B ના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલી કાચી સામગ્રી ના ભાગ પર આઈટીસી રૂપિયા ૭,૨૦૦ મેળવી શકાતી નથી કેમ કે આઇટમ B મુક્તિ માલ છે.

અપવાદરૂપ દૃશ્યો

નીચે આપેલા કેટલાક અપવાદરૂપ દૃશ્યો કે જેમાં આઈટીસી મેળવી શકાય છે, નીચે ઠરાવેલું શરતોને આધીન છે.

જ્યારે માલ હિસ્સા માં અથવા હપ્તા માં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે

જ્યારે માલ હિસ્સા માં અથવા હપ્તા માં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આઈટીસી માત્ર છેલ્લા હિસ્સા અથવા હપ્તા ની રસીદ પર મેળવી શકાય છે.

ઉદાહરણ: તમે મોબાઇલ ફોન ના વેપારી છો. ૧ લી ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ના દિવસે, તમે એક ઉત્પાદક પાસેથી પ્રતિ ફોન રૂપિયા ૫,૦૦૦ ના ભાવે ૫૦ મોબાઇલ ફોન ખરીદો છો, તેની સાથે સહમત છીએ કે મોબાઇલ ફોન એક હિસ્સા માં ૨૫ એવા ૨ હિસ્સા માં મોકલવા માં આવશે. આવનાર બે મહિના ની ૧ લી તારીખે, તમારું આંતરિક પુરવઠા રજિસ્ટર નીચે પ્રમાણે હશે.

આંતરિક પુરવઠા રજિસ્ટર

તારીખ સામાન નું વર્ણન જથ્થો દર કુલ CGST SGST

IGST

દર કિંમત દર કિંમત દર કિંમત
૧ લી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ મોબાઇલ ફોન ૫૦ ૫,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૯% ૨૨,૫૦૦ ૯% ૨૨,૫૦૦  –  –
 ૧ લી ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ મોબાઇલ ફોન  ૫૦  ૫,૦૦૦  ૨,૫૦,૦૦૦  ૯% ૨૨,૫૦૦ ૯% ૨૨,૫૦૦  –  –
કુલ ૧૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૪૫,૦૦૦ ૪૫,૦૦૦  –

અહિં, મોબાઇલ ફોન નો એક હિસ્સો ૧ લી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ મળ્યો હોવા છતાં, તમે ૧ લી ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ ના રોજ મળેલા છેલ્લા હિસ્સા ની રસીદ પર જ આઈટીસી રૂપિયા ૯૦,૦૦૦ મેળવી શકો છો.

પાઈપલાઈન અને દૂરસંચાર ટાવર પર આઇટીસી

પાઈપલાઈન અને દૂરસંચાર ટાવર ની ખરીદી પર આઇટીસી નીચેની રીતે મેળવી શકાય:

વર્ષ મેળવી શકાતી મહત્તમ આઇટીસી
નાણાકીય વર્ષ કે જેમાં પાઈપલાઈન અને / અથવા દૂરસંચાર ટાવર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કુલ ઇનપુટ ટેક્સ ની ચૂકવણી ના ૧/૩
સફળ વર્ષ કુલ ઇનપુટ ટેક્સ ના ૨/૩, અગાઉના વર્ષે મેળવેલ ધિરાણ સહિત
કોઈપણ અનુગામી નાણાકીય વર્ષ બેલેન્સ ઇનપુટ ક્રેડિટ

ઉદાહરણ: એબીસી ટેલિકોમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એપ્રિલ ૨૦૧૭ માં એક દૂરસંચાર ટાવર ખરીદે છે, જેના પર રૂપિયા ૩૦ લાખ જીએસટી ચૂકવેલ છે. તેઓ નીચેના રીતે ટાવર પર આઇટીસી મેળવી શકે છે:

વર્ષ મેળવી શકાતી મહત્તમ આઇટીસી
૨૦૧૭ ૧૦ લાખ
૨૦૧૮ ૧૦ લાખ
૨૦૧૯ ૧૦ લાખ

આ લેખમાં, આપણે દરેક દૃશ્યો માં લાગુ પડતી શરતો અને દૃશ્યો કે જેમાં આઇટીસી મેળવી શકાય છે તે શીખ્યા. અમારી આગામી બ્લોગ માં, આપણે એવી પરિસ્થિતિ જોઈશું કે જેમાં આઇટીસી મેળવી શકાતી નથી.

ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે:

આઇટી સી નું નોન ઉમેદવારી

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Anisha K Jose

76 Comments

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017