અમારા અગાઉના બ્લોગ પોસ્ટમાંફોરવર્ડ ચાર્જ પર ગુડ્સ માટે સપ્લાયનો સમય શું છે?  આ બ્લોગમાં, અમે સેવાઓ માટે ફોરવર્ડ ચાર્જ પર સમયની સપ્લાય અંગે ચર્ચા કરીશું.

વર્તમાન શાસન હેઠળ

વર્તમાન પરોક્ષ કર શાસન હેઠળ, કરપાત્ર સેવાઓને પ્રસ્તુત કરવા પર, સર્વિસ ટેક્સ લાગુ પડે છે. સમયનો મુદ્દો જ્યારે કેન્દ્ર સરકારને સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવવાની છે ત્યારે તે કરવેરાના બિંદુ (પીઓટી) અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે.

પીઓટી મુજબ, ફોરવર્ડ ચાર્જ પર સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવવાની જવાબદારી નીચે દર્શાવેલ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવશે:

નીચેનામાંથી સૌથી પહેલાં
ભરતિયું ઇશ્યૂ કરવાની તારીખજો આ ભરતિયું સેવા પૂર્ણ થયાના 30 દિવસની અંદર જારી કરવામાં આવે છે
સેવા પૂર્ણ કરવાની તારીખજો સેવા પૂર્ણ થવાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર ઇન્વૉઇસ આપવામાં નહીં આવે તો
ચુકવણીની તારીખએકાઉન્ટ્સની તારીખ અથવા તારીખ કે જેમાં ચુકવણી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે તે તારીખે ચૂકવણીની તારીખની સૌથી જૂની

ચાલો આપણે ઉદાહરણો સાથે સમજીએ.

સેવા પૂરી કરવાની તારીખઇન્વોઇસની તારીખચૂકવણીની રસીદની તારીખપી ઓ ટીસમજૂતી
15th October, 201620th October, 201610th November, 201620th October, 2016ભરતિયું સેવા પૂર્ણ થયાના 30 દિવસની અંદર જારી કરવામાં આવે છે, અને ભરતિયાની તારીખ ચૂકવણીની તારીખની તારીખની સરખામણીમાં પહેલા છે.
1st December, 20165th December, 201625th November, 201625th November, 2016ભરતિયું સેવા પૂર્ણ થયાના 30 દિવસની અંદર જારી કરવામાં આવે છે, અને ચૂકવણીની તારીખની તારીખ ભરતિયાની તારીખ કરતાં પહેલાં છે.
1st November, 20165th December, 201610th December, 20161st November, 2016સેવાની પૂર્ણતાના 30 દિવસની અંદર ઇન્વૉઇસ આપવામાં આવ્યું નથી. તેથી, પ્રારંભિક; સેવાની પૂર્ણતા અથવા ચૂકવણીની તારીખની તારીખ પીઓટી એટલે કે, આ કિસ્સામાં, પહેલી નવેમ્બર, 2016 જે સેવા પૂરી થવાની તારીખ છે.

જીએસટી હેઠળ

જીએસટીમાં, જ્યારે કર ચૂકવવાની જરૂર હોય ત્યારે બિંદુના નિર્ધારણને ‘સમયનો પુરવઠો’ જોગવાઈઓ હેઠળ સમજાવી શકાય. સેવાઓ માટે પુરવઠાના સમયનું નિર્ધારણ માલના પુરવઠાના સમયને નક્કી કરવા જેવું જ છે. માલ અને સેવાઓ વચ્ચેના તફાવતને ભરવા માટે અને સરળ સિદ્ધાંતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે માલ અને સેવાઓ માટે પૂરવઠાનો સમય નિર્ધારિત કરવા માટેની જોગવાઈ જેવી વસ્તુઓ સમાન પ્રકારની વસ્તુઓ છે, તે સમાન છે.

ચાલો આપણે ફોરવર્ડ ચાર્જ આધારે જીએસટી હેઠળ સેવાઓ માટે પુરવઠોનો સમય સમજવા

જીએસટી (જી.એસ.ટી.) (જી.જી.ટી.ટી. અને એસ.જી.ટી.ટી. અથવા આઇજીએસટી, લાગુ પડતા મુજબ) ની જવાબદારી નીચે મુજબ દર્શાવાશે:

નીચેનામાંથી સૌથી પહેલાં

ભરતિયું તારીખ

તે તારીખ કે જેના પર સપ્લાયર ઇનવોઇસનો ફરિયાદ કરે છે.

ઇન્વૉઇસ રજૂ કરવાની નિયત તારીખ

છેલ્લી તારીખ કે જેના પર સપ્લાયર્સને ભરતિયું આપવાની આવશ્યકતા છે તે સેવાઓ પૂરી પાડવાની તારીખથી 30 દિવસ છે. બૅન્કિંગ કંપનીના કિસ્સામાં, ભરતિયું સેવાઓ પૂરી પાડવાની તારીખથી 45 દિવસની અંદર જ આપવાનું રહેશે.

ચુકવણીની રસીદ

 

જેની તારીખ ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ છે તે તારીખ. તે તારીખની સૌથી વહેલી તારીખ કે જેના પર ચુકવણીઓ એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકો અથવા તારીખ કે જેના પર ચુકવણી તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે તેમાં કરવામાં આવે છે.

ચાલો આ ઉદાહરણો સાથે સમજીએ.

ઇન્વોઇસની તારીખચૂકવણીની રસીદની તારીખપુરવઠાનો સમયસમજૂતી
20th October, 201710th November, 201720th October, 2017આ કિસ્સામાં, ભરતિયાની તારીખ ચૂકવણીની તારીખથી પહેલાંની છે. તેથી, સપ્લાયનો સમય 20th October, 2017 હશે.
5th December, 201725th November, 201725th November, 2017આ કિસ્સામાં, ચુકવણીની તારીખ (અગાઉની રસીદ) ભરતિયાની તારીખથી પહેલાંની છે. તેથી, પુરવઠાનો સમય 25th November, 2017 હશે
5th December, 2017પુસ્તકોમાં પ્રવેશની તારીખ: 20th November, 2017

બેન્કમાં જમા કરેલ ચુકવણીની તારીખ25th November, 2017

20th November, 2017પુરવઠાના સમય ભરવાની તારીખ અથવા ચુકવણીની રસીદની વહેલી તારીખ હશે. ચુકવણીની તારીખની વહેલી તારીખ હશે:

  • તારીખ કે જેના પર ચુકવણીઓ એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકોમાં દાખલ થાય છે અથવા
  • તારીખ કે જેના પર ચુકવણી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.

આ કિસ્સામાં, તારીખ કે જેના પર એકાઉન્ટની ચુકવણીની રસીદ દાખલ કરવામાં આવે છે તે તારીખની તારીખથી તે પહેલાં બેંક એકાઉન્ટમાં ચુકવણી કરવામાં આવે છે.

5th December, 2017પુસ્તકોમાં પ્રવેશની તારીખ: 15th November, 2017

બેન્કમાં જમા કરેલ ચુકવણીની તારીખ10th November, 2017

10th November, 2017પુરવઠાના સમય ભરવાની તારીખ અથવા ચુકવણીની રસીદની વહેલી તારીખ હશે. ચુકવણીની તારીખની વહેલી તારીખ હશે:

  • તારીખ કે જેના પર ચુકવણીઓ એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકોમાં દાખલ થાય છે અથવા
  • તારીખ કે જેના પર ચુકવણી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.

આ કિસ્સામાં, તારીખ કે જેના પર ચુકવણી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે તે તારીખની તારીખ કરતાં પહેલાં ચુકવણી એકાઉન્ટનાં પુસ્તકોમાં દાખલ થાય છે.

કિસ્સામાં પુરવઠોનો સમય જ્યાં ઇનવોઇસ ઉપલબ્ધ નથી
સેવા પૂરી કરવાની તારીખચુકવણીની રસીદસેવાઓ પુરવઠાનો સમયસમજૂતી
1st November, 20175th December, 201730th November, 2017ચૂકવણીની ભરપાઈ અને રસીદ આપવા માટે સપ્લાયનો સમય છેલ્લો દિવસ છે. ભરતિયું બહાર પાડવાની છેલ્લી તારીખ સેવાઓ પૂરી પાડવાની તારીખથી 30 દિવસની હશે. તેથી, સપ્લાયનો સમય 30 નવેમ્બર, 2017 હશે. આ કારણ એ છે કે 30 દિવસની સેવાઓ પૂરી થઈ ગઈ છે તે તારીખની તારીખની તારીખ ચુકવણીની રસીદ.

આગલું-ઇન-લાઇન
રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ પર માલ માટે પુરવઠોનો સમય

અમને તમારી સહાયની જરૂર છે
નીચેની ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરીને આ બ્લોગ પોસ્ટ પર તમારો પ્રતિસાદ શેર કરો. અમને જણાવો કે જીએસટી સંબંધિત વિષયો તમને વધુ શીખવામાં રસ છે, તો અમે તેને અમારા સામગ્રી યોજનામાં શામેલ કરવામાં ખુશી કરીશું.

તે મદદરૂપ મળ્યું? નીચેના સામાજિક શેર બટનોનો ઉપયોગ કરીને અન્ય લોકો સાથે તેને શેર કરો.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

64,510 total views, 118 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.