GST વર્તમાન કર માળખાથી કેવી રીતે અલગ છે ?

Last updated on July 14th, 2017 at 07:02 pm

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

GST (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ), સર્વ સમાન કર પ્રણાલી છે, જેનો હેતુ ભારતના જટિલ કરવેરા માળખાને ‘એક રાષ્ટ્ર-એક કર’ ની વ્યવસ્થા પ્રણાલીમાં બદલવાનો છે. ભારતના આઝાદ થયા બાદથી આ કર સુધારણાની સૌથી મોટી પહેલ છે.

આનો અર્થ શું છે? આનો પ્રભાવ કેવો પડશે? GST અને વર્તમાન કર માળખા વચ્ચે શું અંતર છે?

GST નો ઉદ્દેશ્ય વેપાર માટેના ભૌગોલિક અવરોધોને દૂર કરવાનો છે, અને સમગ્ર રાષ્ટ્રને ‘એક સામુહિક બજાર’ ના રૂપમાં પરિવર્તન કરવાનો છે.

ચાલો આપણે GST ની મૂળભૂત વાતો સમજીએ, તે એક બે વિચારધારા વળી કર પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલી હેઠળ, કરને લેવડ-દેવડની પ્રક્રિયાના આધાર પર (રાજ્ય અથવા આંતરરાજ્ય) કેન્દ્રીય તથા રાજ્ય સરકાર બંને દ્વારા સંચાલિત, એકત્રિત, અને શેર કરવામાં આવે છે.

GST ના કર ઘટકો  

TallyBlog_Guj1Img

 

હવે આપણે GST ના કર ઘટકો વિશે જાણી લીધું છે, સાથો સાથ વર્તમાન કર પ્રણાલીમાં લગતા કરો અને તેને કેવી રીતે GST હેઠળ આવરી લેવાશે એ જાણવું આપને માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

વર્તમાન અપ્રત્યક્ષ કર માળખું

Current Tax

 

GST હેઠળ આવરી લેવાયેલા વિવિધ વેરાઓ

Tax

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

213 Comments

 • dear sir i just want to clear a doubt that , as an part time accountant this GST implementation will change the working of an part time accountant who handled many accounts in a month.
  either work load is increase or decrease for part time / full time accountants
  and demand of part time work decrease or increase
  bcoz as i understood it need to be 3 times to file the monthly return.
  is there need of part time account works increases or decrease it my question plz clear my doubt

 • In the current VAT method, we normally bill VAT @5.5% and VAT @14.5% depending upon the items we bill in case of within the state transaction. In GST we will have to bill CGST@X% AND SGST@X%. So i feel the tax rate is going to be increased. Could you please explain the exact impact of GST in such case.

 • I think there is a mistake in the image under the head “The tax components of GST “. Both CHEST and SGST , u have mentioned as within the state movement.

  • Yes, both CGST and SGST will be applicable on intra-state movement and IGST will be applicable on inter-state movement.

 • sir, kindly tell me what tax and under which section the tax will be levied when a registered business sell goods to a non taxable person in another state. currently we pay entry tax .

  • Under GST, tax applicable as per the place of supply will be charged. If the transaction is intra-state, CGST + SGST will be applicable. If the transaction is inter-state, IGST will be applicable.

 • Dear Sir,

  We are delhi based importers. We import materials from south east asia and currently sell in Delhi and sourrounding states @ 5% VAT / 2% CST. Can you kindly explain how will we bill the material and take input credit subsequent to implimentation of GST. We will have input credit for CVD and SAD which is covered under IGST and VAT which is subsumed under SGST.

  Thanks
  Amit Kejriwal

 • AS OF NOE IN VAT WE HAVE TO GET REGISTRATION UNDER VAT ACT & CST ACT,
  IN NEW REGIME WE WILL HAVE TO GET REGISTRATION FOR 3 GST LAWS?

  • No, only a single registration is required in each state where you make outward supplies.

 • WHAT IN CASE OF INTER STATE BRANCH TRANSFER DOES IT APPLIES TO SOME PERCENTAGE OF TAX OR TAX FREE TRANSFER IS ALLOWED WHEN COMPARED TO TAMIL NADU AND KARNATAKA THEIR IS SOME TAX ON INTER STATE STOCK TRANSFER PRESENTLY. WHAT COULD BE THE POSSIBLE SOLUTION AND does GST has the solution for it.

  • In case of inter state transfer of goods to a branch, IGST will be applicable. However, you can take input tax credit on the IGST paid.

  • In the current regime, you cannot take input credit on CST paid on purchases. It gets added to your cost. Under the GST regime, you will get credit of interstate purchases. Hence, your cost will now reduce.

 • I am from chhattisgarh state .
  Sir I purchase material from delhi 2 % cst I paid and sold same material to Bihar then buyer paid me 2% cst .
  What will be effect on this situation under gst . Kindly explain me in details .
  Thanks

  • In the current regime, you cannot take input credit on CST paid on purchases. It gets added to your cost. Under the GST regime, you will get credit of interstate purchases. Hence, your cost will now reduce.

 • i am an accountant. want to know whether expenses will affect gst. in which way we will account it. while paying tax every month, we will consider gst for expenses also?.

  How to calculate for expenses & paying tax. kindly explain.

 • Sir, Please discuss about GST process in logistic and export companies & is it possible make GST Return through Tally erp in future?

 • In the invoice, will there be one name “GST” and tax charges against it.. or will it be written as CGST/IGST/SGST as per the nature of sales within state/interstate/export..? In this case when to MENTION IN INVOICE CGST,igst,sgst??
  Kindly explain with illustration..

 • The time has come to leave the old violins behind
  Now we head into the new reinforced place, a place where we are one.
  Join the incredible voyage into the new world of Tally For GST.

 • Before Implementation of GST there will be Vat Paid/Vatable closing stock lying at each traders in the state . in that case what rule will be implemented.

  • On the day of transition into GST, the input tax credit as per your last VAT return will be allowed to be carried forward as SGST input credit.

   The input tax credit held on closing stock is allowed in the following circumstances.

   1.Under current VAT law, if a trader is not registered but liable for registration in GST
   2. A trader is engaged in sale of exempt goods, but taxable under GST

   Shortly, we will be publishing a detailed article on this.

 • A good and thorough explanation of what GST is and how will it simplify the current tax regime. Currently, there is different tax structure for different states which is quite complicated. GST will be quite useful as it will take out the geographical barriers and bring

 • Thanks;
  To given GST information.
  GST will be very interesting chapter for Accounts Department.

 • Sir,
  I have small doubt. What about Closing Stock Inventory before GST starts. How to adjust the Input taxes paid on such stocks and chargeability of GST on such stocks? What about billing pattern? Whether seperate Sales Bills needs to be printed by Dealer?

 • Very good information Is it necessary to computerise all accounts
  Is schedules released for tax variations pl let me know

 • ಟ್ಯಾಲಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯುಕ್ತ ಟ್ಯಾಲಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

 • Can different states fix different SGST rates in GST regime and possibility ?
  In such cases should state take permission from GST Council?

 • will IGST rate be CGST + SGST of state in which supplies are made ?
  if it is so IGST rate will also be different from state to state as I understand that
  states are empowered to fix SGST rates within band of plus or minus 2.00%.
  in such case there will be different types of SGST rates
  or

  will it uniformly be fixed by IGST Act like CST if so it is uniformly applicable to all states

 • – So far good explanation about what is GST. Will it be a game changer for the economy and how?
  – From the application side, examples of Purchase and Sale within same State would be useful in understanding the billing process.
  – Please explain the true benefits of GST vis-a-vis earlier tax regime?
  – From when it is likely to be implemented?

 • Thanks for sharing information on GST. Also get best tally solutions in Pune for your business. Download Tally – easy Accounting & invoicing software with VAT e filing, payroll & inventory modules. Ensure 100% accurate data and statutory compliance.

 • very good explanations about GST. Still in some more clarity abt GST tax details expectation. Thanks you very much Tally Team

 • I very much proud to say that the tally solutions is the best way of accounting software, because it is very easy to understand the accounts. Best of luck to GST

 • HOW MUCH GST WILL BE CHARGED ON HARDWARE,BUILDING ,PLUMBING AND SANITARY MATERIAL.
  HOW MUCH WILL BE ON LUXURIOUS ITEMS

 • -Will IGST or CGST/SGST be levied on MRP?
  -Will each leg in the distribution chain keep adding a mark up?
  -Will the distribution chain get shortened, with Goods being shipped directly to main Stockist in City?
  -Will the share between CGST and SGST be equal ie.50%?
  -Will goods /services have different meaning , connotations,rates under different Acts and in different States eg,(1) definition /classification under Custom/Excise/VAT(2)Would “biscuits”.”papad”,”cosmetics”etc have different rates in each State
  -Would all goods leaving any Manufacturer/Distributor necessarily have to carry a tax paid Invoice,whether inter or intra State?
  -How would transportation, logistic,distribution across States be built into MRP eg.Uttrakhand, North East States etc?
  -Would Service providers be able to claim set off against IGST/CGST/SGST eg.Tax paid on Capital goods, Consumables?
  -Would abatement be available on Services?
  -Would individuals and Institutions have to pay IGST on sale of Securities, Shares, Scripts?
  -Will there be a category of Exempt and 0% GoodS?

 • what will be the tax percentage for cotton, yarn, and clothing goods in GST. what are the impacts of GST in the same.

 • For a small dealer having turnover of less than 40 lacs which would be better option go for Regular or to Composite .
  Thank you,

 • I think a manufacturing unit sale a product in the state at rupee 100 & present rate of tax exise 12.5% and vat 5% then we put on sale output CGST 12.5 & SGST 5 total product value is 117.50 only

  • I feel that they are just changing the name of Vat to SGST and CST to IGST and increasing rate from 5.5 to 18

  • Yes,
   A registered taxble person shall be entiled to take credit of the amount of value added tax carried forward in return,furnished under the earlier law by him,in respect of the period ending with the day immedediatly preceding the appointed day as per model SGST ACT

 • If we sell goods within our state then CGST, SGST?? How segregation.

  If we sell outside state IGST OK.

  What about export by us then?? at present no tax.

  • Intrastate transactions would attract CGST and SGST, but in what ratio that is not declared by GST Council. In case of Export it would not be exempt. The IGST will be charged on that but on “ZERO” rate.

 • Really good information. Explanations with examples will be still better for understanding

 • while billing for manufacturing unit, the bill should be Basic+CGST+SGST. and the returns will be filed seperatly for CGST & SGST, what about tax payment, we can adjust CGST with SGST. can we take service tax input in to which clasification

  please clarify

 • As we are manufacturer & trader for difference products & we have cenvat & CVD balances in our books, After GST how these seperate books can be maintained. What will be the advantages for a manufacturer & a trader ?

 • While invoice , would be putting CGST ( excise ) + SGST ( VAT) and total accordingly, and whether the returns will be different. No C,H,F form issue

  • There will be single return for cgst and sgst. Both taxes would be charged for every supply. All statutory forms would be withdrawn.

 • What is difference between Old Tax System and GST Tax System : Eg. If a product Manufactured @ the rate of Rs 25/- at what Amount It will reach to customer after charging old tax & GST .

 • Tkank you for taking initiatives to keep update with changing tax system.I am eager to know as how the input benefit will be given for closing stock specially those who were not covered under excise as turnover below 1.5 crore. Many of our purchase bills does not show excise duty as these are from such exempted dealers. what accounting provisions are being made for such dealers

 • Thanks ..Very useful information. Like to know more on applicability of GST on Coffee and Rubber Plantations

 • kindly Reply whether the GST will be applicable on medicines ? Whether c form system will be over ?

 • Very Very thanks to Tally team.I proud of your efforts for newly GST launch in Tally & surely to give us favourable accounting solutions.Thanks again.

 • A trader will have the closing stock of purchases made in CST, VAT, Consignment transfer, & Import.
  What will be the fate of
  VAT credit
  CENVAT credit
  SAD claims.
  How to merge the closing stock of the trading company with the new GST act.

 • Please enable Branch & division in GST programme. Ie if we bill in only in head office & monitor all income expence stock sundry cred debtr of branch . A particular customer can deal with multiple branch but shows full outstanding of all branches together. Also provide different scheme of govt for tax benefits.

 • Regarding CGST also you have written as ‘Within the State Sales’ and SGST also you have written as ‘Within the State Sales’ .. we don’t understand.

 • Very useful information provided by tally solutions to the general public about the GST.
  I am proud to be an tally user

 • sir give us example gst tax invoice gst interstate sale invoice we can understand easyly gst.
  do the needful sir thanks you.

 • WHAT ABOUT VALUE ADDED TAX OR VAT . IT WILL NOT BE SIMPLE IF VALUE ADDED TAX CONTINUE THEN IT WILL BE AGAIN COMPLICATED AND A SOURCE OF CORRUPTION IT SHOULD BE COLLECTED AT START CHARGE EXTRA TAX AT FIRST POINT. THEN IT WILL BE SIMPLE

 • Thanks for your valuable effort, we are proud to be the Tally User, We anticipate a complete solution for the new tax structure,

  All the Best

  • Return of outward supply before 10 th, return of inward supply before 15 th, monthly return before 20 th of succeeding month and also tds return.

 • Thanks for the Valueble information, But what about the C & F Forms ??? or how to confirm the Interstate Sales/Purchases

 • Dear sir
  We do the purchase in both state & central . After GST Whether we have to deposit the tax both for CGST & SGST seprately or combined.
  Return is to be deposited seprately or combined . such things are nor=t clear

  • Sgst and cgst both to be paid which will be part of the total gst rate and forming part of a common single return.

  • A single payment is to be made but with bifurcation of CGST/SGST/IGST. Common Return for both local and interstate to be filed. Please wait for upcoming blog on return filing.

 • You have written CGST & SGST applicable when supply within the state. I think CGST applicable when supply outside the state.

 • We are manufacturers, exporters of chemical process equipment and turnkey project consultants. With implementation of GST how export incentives like VAT exemption under ‘H’ form, duty draw back through central govt schemes will be availed? Any benefits for SMEs? Please provide more information. Thanks.

 • Pl continue your important assistance as TALLY is really healpful for smooth functioning of business. We are happy to be with TALLY

 • Please explain with e g on cgst,sgst,IGST IT WILLBE EASY TO UNDERSTAND BY TALLY USERS WHO ARE ONL SMALL TRADERS

 • Thanks for the opening a site for query . We will be benefitted if you can explain the rate of tax benefit calculation under GST rule , in simple for Traders dealing in 5 and 14.5% vat items by workings. This will favour to ascertain the rate of tax to be collected or benefited by comparing VAT and GST Workings.
  The benefit workings for a Traders, if made Transactions more outside state , how he will be benefited and so.

 • Team Tally has broadly explained GST, to remove apprehensions in the minds of common business men . However, more details like whether additional registration required, whether additional documentation required etc., may please be clarified.

  Thank you Tally for educating us.

 • Hi pugal sir , thanks for sharing the information. I have a doubt that whether this System ( Gst ) beneficial for traders ? Tax rate is supposed to be around 18% so how traders who are not retailers or not manufacture will afford this 18% ? As wholesalers are supposed to be getting very thin margin . Though traders will get set off & all it will make things expensive as we were paying 2% cst & 5.5% vat ( for garments ) . We are buying from small companies ,manufacturers who are non excise duty payers . please update us in detail & can traders do anything reduce rate or something not to make any bad impact on trading line . Please explain us or update us as you get more information . thank you .

 • WHEN GOVT CLAIMS ONE NATION ONE TAX THAN THERE SHOULD NOT BE VARIOUS GSTs. iF THERE THAN THEY SHOLD BE ALLOWED TO BE SET OFF AGAINST EACH OTHER WHETHER STATE OR CENTRAL AND ITS SHARING BETWEEN CENTAR AND STATE SHOULD BE DEALT BY THE GOVT WITHIN THEM. DEALER SHOULD BE FREE FROM ALL THESE COMPLICATIONS

 • how does medium business men will survive in GST WHEN A BULK BUYER IN CAPITAL WILL CAPTURE 50% PRODUCTION OF UNIT AT HIS OWN TERMS

 • Thank you tally. Your solutions can easily be implemented as always never complicated.
  Manoj Watts
  Shlokama

  • Currently we don’t have any clarity on this. Upon formation of GST council, recommendations will be made w.r.t type of business or goods and services that would be exempted. Under ‘Section 10’ law has a provision to grant exemption.The basis for GST is to cascade taxes down to the consumer and our view is that more the exemptions, the chain gets broken resulting in higher prices and effects of tax not being passed on. The system would work wonderfully well with zero/least number of exemptions.

 • what about on export goods ? which exported by dealer or shopper ( not manufacture ) . When i buy goods from India i have to paid excise 12.5% to exporter ( Dealer)

 • SIMPLIFYING UNDERSTANDING GST TO THE PEOPLE IS GREAT JOB BY TALLY SOLUTIONS WHICH MAKE PEOPLE TO THINK AND UNDERSTAND IN RIGHT WAY. THANKS TSPL

 • very good initiate by reputed and creditable accounting software co recognised by we CAS-GOOD WISHES
  SIR-NOT STATED OCTROI BE ABOLISHED-ABIGBOOST TO SPEED UP ECONOMY SAVING OF TIME/FUEL

 • Very good move by TSPL……

  congratulations for the blog!!!!!!!!!!

  Please provide the Adjustment procedure in GST.

 • Pugal Sir, Great.

  Real Nice way to de-mystify the Tax.

  Thanks a lot for share.

 • There should be only one tax one Government Now it is Government duty to distribute to state central on whatever classification they have.
  When you sell or purchase you make income or spend your income .
  Income tax is sufficient .The total earning of the government is taxed proportionately as income tax.
  You employ lot of department to collect tax which increases the overhead of the Government.

  • CGST v/s SGST

   (A) Central GST (CGST) which will be levied by Centre. State GST (SGST) which will be levied by State. Integrated GST (IGST) Which will be levied by Central Government on Inter State Supply of Goods and Services.

   (B) Different Indirect Taxes of Central Excise Duty, Central Sales Tax CST, Service Tax, Additional excise duties, excise duty levied under the medical and toiletries preparation Act, CVD (Additional Customs duty – Countervailing Duty), SAD (Special Additional Duty of customs) surcharges and cesses are merged with CGST.

   Under SGST, the taxes like State Sales Tax, VAT, Luxury Tax, Entertainment tax (unless it is levied by the local bodies), Taxes on lottery, betting and gambling, Entry tax not in lieu of Octroi, State Cesses and Surcharges in so far as they relate to supply of goods and services etc. are subsumed.

   (C) The major share of tax revenue under CGST is meant for central government where as SGST tax revenue is for state government.

   (D) Credit of CGST – To be Adjusted with CGST & IGST. Credit of SGST – To be Adjusted with SGST & IGST.

   • Conti…..

    (E) In Case of Intra State Transactions, Seller Collects both CGST & SGST from the buyer and CGST needs to be deposited with Central Govt. and SGST with State Govt.
    Integrated Goods and Service Tax (IGST) shall be levied on Inster state transactions of Goods and Services which are based on Destination Principle.

    GST in India envisaged on Destination / Consumption Principle. Tax Revenues accrues to be Destination / Importing State vased on Place of Supply Rules.

    • As far as payment of taxes by businesses is concerned, would it be correct to say that they need to pay GST (CGST and SGST) OR IGST for a particular transaction depending on whether it is done intra-state or inter-state respectively?

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017