જીએસટી શાસનમાં ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કઈ રીતે સેટઓફ્ફ કરવું

Last updated on July 17th, 2017 at 12:13 am

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

અમે પાછલી પોસ્ટમાં ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ  (આઈ.ટી.સી.) રજૂ કર્યું હતું.
હવે જીએસટી શાસનમાં તમારી ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે તમારી ઈનપુટ ક્રેડિટ સેટઓફફ કઈ રીતે કરવી તે સમજી લઈએ.

જીએસટી બે પ્રકારની સંકલ્પનાની પ્રણાલી છે. રાજ્યનીદરેક લેવડદેવડપર સેન્ટ્રલ જીએસટી (સી.જી.એસ.ટી.) અને સ્ટેટ જીએસટી (એસ.જી.એસ.ટી.)નું કમ્પોનન્ટ હશે. તેમજ રાજ્યની બહાર દરેક લેવડદેવડ પર ઈન્ટીગ્રેટેડ જીએસટી (આઈ.જી.એસ.ટી) હશે. આથી વ્યવસાયની લેવડદેવડ માટે કાયદાઅનુસાર ક્રમમાં દરેક કમ્પોનન્ટ્સ સામે ઈનપુટ ક્રેડિટ કઈ રીતે સેટઓફફ કરવું તે જાણી લેવું ખૂબજ અગત્ય બની જાય છે..

ક્રેડિટ જે ક્રમમાં સેટઓફફ કરવું જોઈએ તે નીચેના ટેબલમાં સમજાવવામાં આવ્યું છેઃ

ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લાયેબિલિટી સામે સેટઓફફ
સીજીએસટી (સેન્ટ્રલ જીએસટી) સીજીએસટી અને આઈજીએસટી (તે ક્રમમાં)
એસજીએસટી (સ્ટેટ જીએસટી) એસજીએસટી અને આઈજીએસટી (તે ક્રમમાં)
આઈજીએસટી (ઈન્ટીગ્રેટેડ જીએસટી) આઈજીએસટી, સીજીએસટી, એસજીએસટી (તે ક્રમમાં)

 

હવે આ કઈ રીતે કામ કરે છે તે દાખલ સાથે સમજી લઈએ.

દાખલો 1- સીજીએસટી અને એસજીએસટી સામે આઈ.ટી.સી કઈ રીતે સેટઓફ્ફ કરવો?

સુપર કાર્સ લિ. કર્ણાટકમાં કાર ઉત્પાદક છે. સુપર કાર્સ લિ. દ્વારા અમલ કરાયેલી લેણદેણની વિગતો કર કમ્પોનન્ટ સાથે નીચે આપવામાં આવી છેઃ

પાર્ટીનું નામ સ્થળ રાજ્ય લેણદેણ પ્રકાર પ્રોડક્ટ ઈનપુટ ક્રેડિટ ટેક્સ લાયેબિલિટી
સીજીએસટી એસજીએસટી સીજીએસટી એસજીએસટી
રત્ની સ્ટીલ્સ કર્ણાટક ખરીદી (ઈન્વર્ડ પુરવઠો) સ્ટીલ 1,20,000 1,20,000
રવીંદ્ર ઓટોમોબાઈલ્સ કર્ણાટક વેચાણ(આઉટવર્ડ પુરવઠો) કાર 36,000 36,000
રવીંદ્ર ઓટોમોબાઈલ કર્ણાટક વેચાણ (આઉટવર્ડ સપ્લાય) સ્પેર પાર્ટસ  —  — 90,000 90,000

 

મહિનાને અંતે સુપર કાર્સ લિ. તેની ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે ઉપલબ્ધ ઈનપુટ ક્રેડિટ એડજેસ્ટ કરે છે.

દાખલા તરીકે સુપર કાર્સ લિ.ની ટેક્સ લાયેબિલિટી રૂ. 12,000 છે તો તે કઈ રીતે બની શકે તે નીચે મુજબ છેઃ

 1. સુપર કાર્સ લિ. સીજીએસટી અને એસજીએસટી સામે પ્રત્યેકી રૂ. 1,20,000ની ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ધરાવે છે.
 2. કાયદા મુજબ પ્રથમ સુપર કાર્સ લિ.ની 1,20,000 સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટસામે 1,26,000 (36,000 +90,000)ની સીજીએસટીની લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરશે. આ સમાયોજન પછી સીજીએસટીની લાયેબિલિટી 6000 (1,26,000- 1,20,000) રહેશે.
 3. આ પછી 1,20,000ની એસજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ 1,26,000 (36,000 +90,000)સામે એસજીએસટી લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરાશે. સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ સેટઓફફ કર્યા પછી 6000 (1,26,000- 1,20,000) એસજીએસટી લાયેબિલિટી રહેશે.
 4. સીજીએસટી અને એસજીએસટીની ઈનપુટ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કર્યા પછી સુપર કાર્સ લિ.ની ટેક્સ લાયેબિલિટી 12,000 (સીજીએસટી લાયેબિલિટી 6000 સીજીએસટી +લાયેબિલિટી 6000) રહેશે.
 5. સીજીએસટીની ટેક્સ લાયેબિલિટી સેટઓફફ કર્યા પછી સીજીએસટીની કોઈ પણ ઈનપુટ ક્રેડિટ બેલેન્સ એસજીએસટી સામે સેટઓફફ નહીં કરી શકાય. બેલેન્સ સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ (સીજીએસટી લાયેબિલિટી સેટઓફફ કર્યા પછી) આગામી સમયગાળા માટે કેરીફોરવર્ડ કરીશકોછે..
 6. આ જ રીતે એસજીએસટી લાયેબિલિટી સેટઓફફ કર્યા પછી એસજીએસટી બેલેન્સ આગામી સમયગાળા માટે કેરીફોરવર્ડ કરીશકોછે.

દાખલો 2- આઈજીએસટી આઈ.ટી.સી કઈ રીતે સેટઓફ્ફ કરી શકાય?

સુપર કાર્સ લિ. ના લેવડદેવડનો આજીએક દાખલો લઈએ.

પાર્ટીનું નામ સ્થળ રાજ્ય લેણદેણ પ્રકાર પ્રોડક્ટ ઈનપુટ ક્રેડિટ ટેક્સ લાયેબિલિટી
સીજીએસટી એસજીએસટી આઈજીએસટી સીજીએસટી એસજીએસટી આઈજીએસટી
શાઈન એલ્યુમિનિયમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. તામિલનાડુ ખરીદી (ઈન્વર્ડ પુરવઠો) એલ્યુમિનિયમ બાર્સ 30,000  —
લક્ષ્મી રબર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. તામિલનાડુ ખરીદી (ઈન્વર્ડ પુરવઠો) ટાયર્સ  —  — 10,000  —  —  —
એ-1 સ્પેર્સ મહારાષ્ટ્ર વેચાણ (આઉટવર્ડ પુરવઠો) સ્પેર પાર્ટસ  —  — 12,000
જોન્સન ઓટો પાર્ટસ કર્ણાટક વેચાણ (આઉટવર્ડ પુરવઠો) સ્પેર પાર્ટસ     24,000     24,000

 

મહિનાને અંતે સુપર કાર્સ લિ. તેની ટેક્સ લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરવા માટે આઈજીએસટી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરે છે.

ઉપર દાખલા મુજબ

 1. સુપર કાર્સ લિ.ની આઈજીએસટી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ 40,000, આઈજીએસટી 12,000, સીજીએસટી 24,000 અને એસજીએસટી 24,000ની ટેક્સ લાયેબિલિટીઓ છે.
 2. કાયદા મુજબ પહેલા આઈજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ આઈજીએસટી ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે સેટઓફફ કરવી જરૂરી છે. બાકી આઈજીએસટી આઈ.ટી.સી પહેલાસીજીએસટી અને ત્યાર પછી તે ક્રમમાં એસજીએસટી લાયેબિલિટી સામે સેટઓફફ કરી શકાય છે.
 3. સુપર કાર્સ લિ.ની પ્રથમ આઈજીએસટી આઈટીસી 12,000ની આઈજીએસટી લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરશે.
 4. બાકી આઈજીએસટી આઈટીસી ક્રેડિટ 28,000 (40,000- 12,000) 24,000ની સીજીએસટી લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરવા માટે ઉપયોગ કરાશે.
 5. આ એડજેસ્ટમેન્ટ(adjustment) પછી 4000ની બાકી આઈજીએસટી આઈટીસી 4000ની એસજીએસટી લાયેબિલિટી સામે સેટઓફફ કરવા માટે ઉપયોગ કરાશે.
 6. હવે ઉપલબ્ધ ઈનપુટ ક્રેડિટના ઉપયોગ પછી સુપર કાર્સ લિ.ની એસજીએસટી લાયેબિલિટી 20,000 છે.

દાખલો 3- સીજીએસટી આઈટીસી એસજીએસટી લાયેબિલિટી સામે સેટઓફફ નહીં કરી શકાય.

હવે એસજીએસટી લાયેબિલિટી સામે સીજીએસટી આઈટીસીની બિન- ઉપયોગિતાનો દાખલા આપવા માટે સુપર કાર્સ લિ.ના અન્ય સંજોગ ધ્યાનમાં લઈએ.

સુપર કાર્સ લિ. પાસે સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ 15,000ની કેરી ફોર્વર્ડ બેલેન્સ છે.

ઈનપુટ ક્રેડિટ બેલેન્સ રકમ
સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ 15,000

મહિના દરમિયાન સુપર કાર્સ લિ.ની આઉટવર્ડ પુરવઠાની વિગતો નીચે મુજબ રહેશેઃ InputCreditSetoff

દાખલા મુજબઃ

 1. સુપર કાર્સ લિ. પાછલા સમયગાળાની 15,000ની સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ વર્તમાન સમયગાળાની 11,000ની સીજીએસટી લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરવા માટે ઉપયોગ કરાશે.
 2. આ સેટઓફફ પછી સુપર કાર્સ પાસે સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ 4000 બાકી રહેશે.
 3. કાયદા મુજબ તે સમયગાળા માટે વધારાની સીજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ વર્તમાન સમયગાળાની એસજીજીએસટી લાયેબિલિટ સામે સેટઓફફ નહીં કરી શકાય. આ જ રીતે એસજીએસટી ઈનપુટ ક્રેડિટ સીજીએસટી લાયેબિલિટી સામે સેટઓફફ નહીં કરી શકાય.
 4. આમ, બાકી સીજીએસટી ક્રેડિટનો ઉપયોગ નહીં કરાઈ અને સુપર કાર્સ લિ. માટે મહિનાની સીજીએસટી લાયેબિલિટી 11,000 રહેશે.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

43 Comments

 • Thanks to Tally India Team for simple, analytical & easy to understand illustrated examples in summarised tabular form, also very helpful for accounting treatment of ICT & Liabilities for CGST, SGST & IGST

 • Local Purchase — Intra State -Hyderabad
  ——————————————————————————-
  Supplier Input Credit CGST Input Credit SGST
  ———————————————————————————
  ABC 10000 10000

  Sales — Inter State Sales to karnataka
  ————————————————————————————————————
  Customer IGST
  ———————————————————————————————————-
  XYZ 6000

  Please explain above example how adjust input tax credit.

  • The entire CGST credit can be utilized to set-off the IGST payable. Balance CGST credit will be Rs. 4,000 and SGST credit will be Rs. 10,000. You can also choose to use the SGST credit to set-off the IGST payable. In that case, balance SGST credit will be Rs. 4,000 and CGST credit will be Rs. 10,000.

 • How to adjustment of Local purchase CGST and SGST Input tax Credit to outward sale CGST.
  Please explain how to do in practical scenario.

 • Please give me a clarification. If I have inward Supply of Services with CGST and SGST in Say Tamil Nadu and I have outward Intra State Supply in Kerala with CGST and SGST, can I set off the same? Example, I have CGST + SGST collected from Intra State supply within Kerala. But I have a hotel accommodation bill (incurred for the purpose of business) from Chennai in which CGST + SGST is charged. Can I set off input tax credit of Chennai bills with output tax of Kerala?

  • No, CGST + SGST of one state cannot be set-off against CGST + SGST of another state.

 • If a business operates in 5 different states, does it need to maintain separate state wise ITC balances for SGST CGST IGST? That is, 15 different tax credits? Or, is it that the ITC can be freely used across India?

  • No, CGST and SGST of one state cannot be adjusted with CGST and SGST of another state. IGST credit can be freely utilized.

 • What happens if the buyer dont pay on time and closes his business , Do we need to shell down the TAX from our pocket.

  • We assume the question is “ What happens if the supplier doesn’t pay on time and closes his business?’
   If supplier doesn’t pay tax on outward supply made to you,  GSTN will communicate the mismatch. This needs to ratified by your supplier, if he fails to ratify and deposit the tax, the ITC claimed by you will be reversed and added to your output tax liability. Please refer this blog post for more information http://blogs.tallysolutions.com/how-to-file-gst-returns/

  • The order in which input tax credit needs to be utilised is discussed in the article. Please let us know if there is any specific query you may have regarding this.

 • Input Tax credit of SGST Rs.6000 Tax Liability of IGST Rs.14000
  Input Tax credit of CGST Rs.6000

  how to set off tax the transaction.

  • First, CGST should be utilised to set off IGST liability (IGST liability Rs.14,000 -CGST ITC Rs.6,000)
   Then, SGST should be utilised to set off IGST liability (IGST liability Rs.8,000 -SGST ITC Rs.6,000)
   Remaining Rs.2000 will be the IGST payable.

 • Excellent. Very well explained with Illustrations & charts.
  Reading Paragraphs after paragraphs of the same concepts were boring & confusing.
  Tally team has presented it very clear for any lay businessman to understand.

 • For Exporters under existing VAT and Central Excise system, the exporter takes input credit for both VAT and C.Excise when purchasing Raw material and consumables. If the local business (Sales) is less there will be remaining large credit in both VAT & C.Excise as both VAT nor C.Excis is applicable for exports. At present the Exporter applies for Vat refund Quarterly/halfyearly/yearly & also similarly for C.Excise rebate by paying Duty while invoicing some export dispatches and later claiming refund.
  Under GST what will be the procedure ?.

  • Under GST, refund will be allowed only in two cases
   1.Export
   2.The credit has accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output.

   In case, where the goods are exported out of India and are subject to export duty, no refund can be claimed

  • The transition provision of GST law allows carry forward of eligible Cenvat credit. We will be publishing a detailed blog post on this soon. Stay tuned:)

 • very businessmen should have a proper computer system with networking service and most of all a great accounting software like tally in place.other ways it is going to be a tough time to do business.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017