ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮ

Last updated on July 18th, 2017 at 10:04 am

ವ್ಯವಹಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಕನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರೆ, ಮಾರಾಟದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸರಕಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ.

ಜುಲೈ 1, 2017ರಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. “ಪೂರೈಕೆ’’ ಎನ್ನುವುದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ಆದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸರಕಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Moving to GST: For Registered Businesses

Moving to GST: Can I Avail Input Credit on Closing Stock?

Supply of Goods and Services: What does it Mean?

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು

  • ನೋಂದಾಯಿತ ತೆರಿಗೆದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
  • ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
  • ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಬಹುದಾದ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:

  • ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಸರಕುಗಳ ವಾಪಸಾತಿ
  • ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಸರಕಿನ ವಾಪಸಾತಿ

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಸರಕುಗಳ ವಾಪಸಾತಿ

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಸರಕಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸರಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರಬಹುದು.

ಸನ್ನಿವೇಶ E ವಿವರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ
ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂತುರಿಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕು ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಸರಕು ಹಿಂತುರಿಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸರಕು ಖರೀದಿಸಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ತೆರಿಗ ಪಾವತಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರಿಗೆ ಆದಾನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ ಇದನ್ನು
ಬಳಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಆದಾನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿ ಅಂತಹ ಸರಕು ಹಿಂತುರುಗಿಸುವಿಕೆಯಾದರೆ, ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದವನಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮಾರಾಟ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾರಾಟಗಾರ ಆದಾನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ..
 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಎಂದಿರಲಿ. ಜೂನ್ 15, 2017ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 30 ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಶೇಜಡ 14.5ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ನೊಂದಿಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜೇಶ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 15 ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೊಮೊಬೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜೇಶ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸರಕನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಪಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ರಾಜೇಶ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಶೇಕಡ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ. ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರೆ, ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ/ಸುಂಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮರುಪಾವತಿಬಯಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ:

  1. ಹಿಂತುರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಬಾರದು.
  2.
  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಿಂತುರಿಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕಾಗಿರಬೇಕು..
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ. ಜೂನ್ 25, 2017ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಶೇಕಡ 14.5 ವ್ಯಾಟ್ ನೊಂದಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2, 2017ರಂದು ಶ್ರೀಯುತ
ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಂತುರುಗಿಸಿದರು.
1,450 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಪಡೆಯಲು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ಮಾರಾಟವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೂರ್ವದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರಕು ಹಿಂತುರಿಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಸರಕುಗಳ ಹಿಂತುರುಗಿಸುವಿಕೆ

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಆದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸರಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿತರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ
ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಕನ್ನು ಹಿಂತುರುಗಿಸಿದಾಗ ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ವಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಸರಕನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲು ಈ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಇರಬೇಕು.

  1. ಹಿಂತುರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಬಾರದು.
  2. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಿಂತುರಿಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
  1. ಜೂನ್ 15, 2017ರಂದು 1,00,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಸರಕನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜುಲೈ 20, 2017ರಂದು ಸರಕನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
  2. ಜೂನ್ 15, 2017ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 20, 2018ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

  1. ಸರಕು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

  1. ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದಾಗ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರವಾಗಿದೆ.
  ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರವಾಗಿದೆ.

ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದಾಗ. ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಕಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸರಕನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 25, 2017ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು 10, 000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಕಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2, 2017ರಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸರಕನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
.
ಇಂತಹ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

81 Comments

 • every thing is ok. what is the rule governing this situations ? The rules are also required to be mentioned so that any tax official come we can quote the applicablity of the fule

  • You can refer Transition provision from Section 140 of CGST Act. The return of goods are covered in Section 142 of CGST ACT

 • I want to know if a registered dealer return goods after 1st July 2017 from the old stock then what should be issued to registered supplier a sale invoice or a debit note …please explain in both cases when supplier is local or when supplier is central.

  • You need issue Debit Note for Purchase Return and Credit Note for sales return. This is applicable for both Intrastate and Interstate supplies.

 • what should be the entry for availing refund in case of goods returned after gst which is sold before gst in case of unregistered buyer.

 • How to manage goods returned, which were bought after 1st July and then returned, let us say on 15th Sept, when the GST was already paid for it?

  • While filing GSTR-1 of September, 2017, you need to report this as amendment to the outward supply details already declared in GSTR-1 of July,207

 • i need help regards a return of goods.
  I had sold the material in april the same is returned back in july
  I have passed a regular credit note.but i need to sell this material again in aug. how do i pass entry
  The purchase is under vat
  regualr pur entry

  material is recieved back by customer on 1st july so i reverse the entry
  output vat
  to customer.
  Now i want to sell this material in aug
  what entry do i pass
  while passing entry it gives an error

  • You can record a Credit note of goods return and a journal voucher for refund claim. For re-selling it, record a Sales.

 • We are the manufacturer. we send stocks to our consignment agent in the month of may 17 against Form F. But no he is going to return the stocks. is he liable to charge GST on the returned stock. if so, can we get that input. Any one can resolve this Pl.

 • We have sold product to unregistered person in June’17 & now the product returned in July’17, where should i have to book this entry (June or July)

 • CAN I SEND THE MATERIAL ON DEBIT NOTE UNDER GST ON PAYMENT OF GST OR I SHOULD RAISE INVOICE… IF I RAISE INVOICE THAN IT WILL BE INCLUDED IN MY TURNOVER OR I CAN SHOW AS PURCHASE RETURN.

 • I want to return taxable goods outside state which I have purchased before 1st July.Please explain the process

 • Well I have a question, now when GST is implemented. What are the mandatory requirements ? for returning goods shipped befre 1st July but rejected after 1st July (GST Regime ), especially from the transporters prospect.

  • On return of goods purchased prior to GST, either it will be considered as deemed supply or you will be allowed for refund. Please refer the same blog for more details.

 • Please share accounting treatment of CST sale prior to GST, but are returned on or after the implementation of GST.

 • Very good article. But I have one question. I want to ask if no tax was levied on a product before gst and after gst it has come under taxable item list, how to make a goods return invoice?

  • Here, no tax will be applicable, subject to the conditions mentioned in the blog.

 • Sir I want to ask about composition scheme.
  I am chemist.
  I purchase any medicine @ Rs. 120 + 12% gst.
  Its MRP is Rs. 160. Which is inclusive of all taxes.
  As I cannot collect tax in composition scheme than
  at what price I can sell this medicine as in the final MRP = 142.86 + 17.14(Tax)
  Please reply with explanation.
  thanks

  • MRP is the final price limit above which the product cannot be soled. However, you can sell either at MRP or below. In above case, the inward cost will be 132(120+12) since ITC will not be allowed and you are require to pay tax at fixed percentage on turnover on quarterly basis . Now, you need to arrive the selling price considering the cost, tax and margin but it should be with in the MRP inclusive of tax.

 • very helpful article.
  Request you to share the section number which provide details for your above mentioned presentation.
  Please consider this.

 • UNDER GST HOW TO I ACCOUNT PURCHASE BILLS DATED JUNE WITH ED AND VAT BUT MATERIAL RECEIVED IN JULY. PLS CLARIFY.

 • A registered taxable person purchased goods (within prior 6 months of appointed date) pre-GST which are exempted
  That person returns some part of the goods (within 6 months of appointed date) post-GST (Goods taxable under GST)
  Whether return of goods will be taxable under GST?

 • In the GST regime, how will Sales Return be done and how will ITC be adjusted ? What documents will the customer make to accompany the goods in transit especially in case of interstate returns? In which monthly Return will the customer report the Sales Return and in which return will the supplier report the received back ?

  • The returns are to be accounted through Debit Note (purchase return) and credit Note (sales return). These will be reported in GSTR-1 and GSTR-2 and accordingly the ITC and liability will be adjusted.

 • I want to know if I give one product whose is say Rs. 10 and GSt is 18% on sale, to a job worker who drills a hole and returns it to me. What will be the whole transaction be treated as ?

 • I am manufacturer and Trading of Exempt Product under current Tax Regime. My Purchases includes Raw Materials which are VATable and Excisable. After 1st July my product will is Taxable under GST. I am not filling any return under existing law. How can I avail ITC on closing Stock as on 30.6.2017

 • You have not shared a point of Interstate /CST Purchases and goods returned and CST Purchases and sold locally etc., also All Advance received are also taxable at what rate and on what amount, Eway bill compulsory for all purchases & sales but for OTC goods/retail goods where goods sold to end customer etc.,

 • In case of Interstate Purchase, and Sales in local state, then what will the position of Tax?

 • We would like to know about C/ H-Forms wherein Manufacturer who make inter state sale till 30th of june charging CST 2%
  but immediately no body will get C -forms to submit to the department- They can give only after August.
  We would like to know how much Time is give in GST rule to submit 3 months(April-June) C /H – forms and where it should be
  submitted.
  Let us know the above solutions

 • All of your posts are very good and can be understand easily. I want some clarity regarding job contracting ( Where goods send for job work on payment of duty only ). what will be the future of such transactions in GST ?

 • if i am taking carry forward VAt not claim refund
  what will happen when GST implemented

  • The tax paid by the supplier will be credited back to him, which can be used to set-off the tax or any amount payable by him.

 • Informative, matter of fact and useful information for ordinary traders in simple language- expect much more clarification periodically to update ourseves

 • I am a merchant exporter and am buying the goods I export from traders in different parts of India. Presently there is no VAT on goods exported out of the country. Kindly clarify if sale of goods, under the GST regime, will still be exempted from GST and how will I be able to recover the GST paid on purchase of the goods I export.

  • Yes, exports will be zero rated under GST and you can claim refund for the tax paid on inputs.

 • Amazing source of information of latest amendment/information such as most important matter GST

 • What if goods sold prior and trade discount or bulk discount given afterwards , in GST Period.

  • Any transaction which reversal of sales and purchases on account of credit note or debit note shall be raised with GST separately

 • we are pleased to get these important knowledge so you are requested to keep update us with the useful information

  • Any revision in original price of the supply, whether by debit note or credit note, has to be furnished by the supplier. If the recipient accepts the revision in Form GSTR-2A, the same will impact the recipient’s input credit accordingly.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017