ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

Last updated on August 7th, 2017 at 06:06 pm

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಗಾಗ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು:

 • ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು- ಒಂಧು ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
 • ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿಧ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಡಿ ಇದನ್ನು ಗುಂಪು ಸೇವೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ- ಇದು ಸೇವೆಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವೆಯ ಜೊತೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಯ ಸೇವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ,

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಪೂರೈಕೆಯಗುಂಪನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ
 • ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆ

ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ

ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಹಜ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಜ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು

ಈ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಒಂದು ಟೈ, ಒಂದು ವಾಚ್, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಕಾಂಬೊ ಕಿಟ್ ದರ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದಿರಲಿ.

GST Mixed Supply

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ,

 • ಟೈ, ವಾಚ್, ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
 • ಒಂದು ಟೈ ಅನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ವಾಚ್, ಪರ್ಸ್, ಪೆನ್) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕಿಟ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ

ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಾದರೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರದ ವಸ್ತುವಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಕಿಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ.

ಉತ್ಪನ್ನ ತೆರಿಗೆ ದರ*
ಟೈ 12%
ವಾಚ್ 18%
ಪರ್ಸ್ 12%
ಪೆನ್ 5%

*ಅಂದಾಜು ದರ

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಶೇಕಡ 18. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಶೇಕಡ 18 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆ

ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವೀಕೃತದಾರರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು :

 • ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತು ಅಥವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ
 • ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನುನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ “ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೂರೈಕೆ’ಯ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವಲಂಬಿತ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ

ಇದನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ,

 1. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ 4 ದಿನಗಳ/ 3 ರಾತ್ರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

  GST Composite supply

ಇದು ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ನೀಡುವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವು ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ 4 ದಿನ/3 ರಾತ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಬೈ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ದರ್ಶನವು ಹೋಟೇಲ್ ಸೌಕರ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮಾರಾಟ- ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಹಜ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹುಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸುವ, ಬಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ

ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ,

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ 4 ದಿನ/3 ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೂರೆಂಟ್ ಸೇವೆಗೆ ಶೇಕಡ 12ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇದೆ

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

55 Comments

 • Dear sir we manufacture of aluminium partition with glass, partical board, we got po for supply separate and labour separate. My query, can we supply all the items in mixed supply. What is the hsn code for mixed supply( is higher rate of partical board,).
  What is the Sac code for labour portion. Please confirm

 • Dear sir
  we are an aluminium partition fabricator we are used aluminium section, partical board and glass. wether it is come under nixed supply and what is HSN code can i put in invoice

 • What happens when I sell assemble a computer which has a component ams VB power supply unitand monitor too s obvious posts of sale both can be sold individually too at 28 % as standard 18% for rest of components that constitute a computer.
  What will be tax to be charged.
  18% or 28%>
  Mixed or composite supply.
  To be our not be that’s the question. Need to be answered.
  Confusion prevails
  And terror prevails too
  .

 • Mixed or composite
  It’s complex.
  Infact officer assessing the case can twist the day he wants in many of the cases.
  Where supply is a b natural bundle however it can be sold surely too in qty.
  So what’s next is.
  Wait and watch or oppose.
  It should complex in nature and depends a lot on individual judgements and agents arguments too

 • We are sending Hand tools , Grinding machine etc … to site for job work . Whether tools are taxable and what is the procedure to send the tools ( inter /INTRA )

 • we are car dealers whr labour charges attract 18% and spare parts attract 24% tax.under composite billing what will be the tax rate for labour and spare parts 18 or 24

 • If a school hires another organization to train their students in a particular subject or skill and the same is delivered during the regular school hours, will it be considered as a composite supply ? Education being the principal supply in a school the service given by the third party to the students will it be Education or commercial coaching? ( This is not after school hours coaching)

  Kindly clarify…

  • Hello Bhaskar,

   You query is quite interesting, on a plain reading it falls under the composite supply and your classes are ancillary to the principal supply, which is education. Hence in your case if the whole fees is collected by the school and shared an amount with you for your service it will be considered as a principal supply.

   In your case it being “educational services” your tax rate will be NIL.

 • If previous year vat asssesent and audit of firms are not yet cleared what will be under gst

 • I want to know gst tax treatment on bike service station in which spare parts and service is involved

 • SUPPOSE AN ARCHITECT IS PROVIDING SERVICE OF PREPARING MAP, INTERIOR DECORATIVES IDEAS, AND ALSO PROVIDING UNITS LIKE SOFA, PAINTINGS ETC, THEN WHAT WILL BE THE RATE OF TAX? DOES THE CONCEPT OF COMPOSITE AND MIXED SUPPLY APPLIES ON SUPPLY OF GOODS AND SERVICES BOTH IN ONE BUNDLE SINCE THE LANGUAGE OF THE DEFINITION DOESNOT INCLUDE THE TERM “GOODS OR SUPPLY OR “BOTH”. KINDLY EXPLAIN

 • If a school hires another organization to train their students in a particular subject and the same is delivered during the regular school hours, what will be the dominant supply ? Education or commercial coaching? ( This is not after school hours coaching)

  Kindly clarify…

  • I think Education will be the dominant suppy (principal supply) as students will be enrolled for education in a said school. It’s the school providing complementary services. Thus coaching will be ancillary to the school education.

   I hope this helps you understand!

 • Intrastate branchtransfer is taxable if the person has register seprate registration numbers in a state but please explane if multipale business places in one state under singal ragistration is taxable branchtrasfere or as per current law it will exampted under gst and in above first example input credit should availe for the same or not

  • If the branches are under the same registration, GST is not applicable on the branch transfer.

 • a person dealing in vat or taxfree goods or exempt sales of goods under vat or these comes as exempt sales in gst also is required to get registered with gst or not?
  is dealer or registered person deals in only exempted or zero rated tax liable to pay composition gst tax in gst regime?
  DHARMESH GUPTA

  • A person dealing in fully exempt goods is not required to be registered under GST. A person dealing in zero rated goods is required to be registered under GST, as per the threshold limit. Person dealing in zero rated goods can opt for the composition scheme if his turnover does not exceed Rs. 50 Lakhs.

 • Hello Sir, we run a multi item Retail Store in Assam. Goods sold by us belong to multiple chapters of the HSN Classifications. For Example PVC Pipes & Fittings, (CH-39), GI Pipes & Fittings (CH-73) Water Pumps (Ch-84) Electric Motors (Ch-85), Hand Tools (Ch-82) and so on. We maintain our Accounts on Tally ERP9. Please explain whether we shall have to enter each and every item of our closing stock separately with their respective HSN Codes. All the different items put together could run into 4000 items.
  Kindly Clarify. Thanks

 • The Concept of Mixed & Composite Sale is well understood as explained above. Kindly explain the inventory management part of it for the Tax Purposes. We have say four items – Watch, Tie, Wallet & Pen which we have sold as Mixed (Bundled) Sale. Now how will we maintain the inventory. In the GST invoice shall we be required to enter all the four items individually. ? If yes then calculating TAX at the maximum rate slab of these four items as explained by you do not seem to hold good.
  Assuming that the Bundled Sale will not be billed for each item separately and sold as a KIT, then how do we maintain the inventory of our store. Shall we have to follow a process to combine items into a KIT then sell. ?
  Kindly Explain, Thanks Profoundly.

  • In a mixed supply, billing will be for the kit and not the individual items separately. Hence, inventory will need to be maintained accordingly, where the individual items are combined into a kit and then sold.

 • Presently, most FMCG are offering one product free on purchase of another, both with different tax rates. But, the tax is applicable for the principal product only. For e.g. jamun mix ( APVAT 14.5%) is offered free for Vermicelli(APVAT 5%). Although, the cost of jamun-mix is included in the Vermicelli, the tax is levied only @ 5% . Would the same trend continue in GST also?

 • We are distributed namkeens we want original bills from purchasers but we cannot get. how to do buisness.please suggest me.

 • I am working in Bata shoe stores company
  I have manager working is commission basis. Shall I have also pay service tax

 • I have a footwear retail business where I make a pos billing combining sport shoes with socks.
  Now how shall this supply be treated?

   • Not necessarily. Another point to highlight is whether there will be a reduction in price by the seller if the buyer refuses to buy socks.(test whether they are naturally bundled) If there is no price reduction, then the supply is a composite supply otherwise it will be treated as a mixed supply, since they are not naturally bundled.

   • If socks is a necessary requirement for shoes, it makes it a Principal supply which cannot be the case as socks is not the dominant element in the bundle. It would be Mixed Supply as both the elements could be sold separately and, thus, do not form a natural bundle. It could also be observed that shoes and socks are not sold together in the ordinary course of business. Therefore, considering it as a Composite Supply would be incorrect.

 • Also, in case 3-4 independent goods billed/supplied, via a single invoice without combo offer, how will the rate be defined????

 • Sir,

  If a compnay is prividing maintenance services and let us say they charges Rs.10000\- for a work which includes both material and labour
  And If the material composition is 70% and labour composition 30% then what would be the GST for these type of sale ?
  or if the compositon is viseversa ?

 • i am doing the business of mandap service mandap decorators cataring ,party plot how it will work for me as gst

 • If the composite and mixed supply contain exempt and taxable goods and services, then will it be taxed at the
  highest rate ?

 • Suppose, Mine is a business of Construction Equipment where I sale machines, spares, lube and also provide service to customers. Now if I sell spare parts to a customer and also provide service personal to fit the same part correctly into the machine . what shall be the status where supply of Goods and Services as well take place at a same time and the tax rate applicable in this case?

  • In your case, if providing the service is “naturally bundled” with the supply of machinery, sale of machinery would be the principal supply in the Composite Supply and the entire supply shall attract the rate of tax applicable to supply of machinery (irrespective of the rate of tax applicable to supply of service).
   Here supply of machinery is the basic supply without which the provision of service would not arise at all.

  • If it is a business of Construction Equipment and provide service personal to fit the same , then it is purely related to composite supply

  • Ideally if goods attract higher tax v/s services, then it makes it customer sense to bill customer two differently. (1 bill for Consumables – higher tax rate 18% and another bill for service chgs – lower tax rate 5 %) keeping customer interest in perspective. If you do composite billing, then customer tend to migrate to dealer who accomodates them.

 • We manufacture Rubber coated Rollers. In this we receive the old metal rollers with worn out rubber coating from our customers. The old rubber is removed and new rubber applied on these metal shells. Is this a composite supply? What will be the taxation rate?

 • very good explanation. But i need before GST what is the way they used and what is the different between this two types.

 • If there is a scenario in composite supply by which goods along with service is provided but the service is covered under reverse charge mechanism.. how to tax such composite service?

 • Let us consider the example of the kit again.

  Product Rate of Tax*
  Tie 12%
  Watch 18%
  Wallet 12%
  Pen 5%
  *Indicative rates

  In this case, the wallet attracts the highest rate of tax in the mixed supply i.e., 18%. Hence, the mixed supply will be taxed at 18%.
  P.S…..in example it is watch not wallet that attracts the highest rate of tax

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017