ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

Last updated on August 18th, 2017 at 12:47 pm

ಜುಲೈ 1, 2017ರಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ನಿಖರವಾದ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಿರುವುದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.


ಪೂರೈಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ದಾವೆ, ಚಂದಾ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರಿಗೂ ಆದಾನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು.

ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ: ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹಂತಗಳು

1. ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.
2. ಯಾವುದಾದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಕಮಿಷನ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ
3. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇತರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದರೆ ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿರಿ.
4. ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿತವನ್ನೂ ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿತರಕರಾದ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಗೆ 100 ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ದರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ 2000 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಗೆ 10,000 ರೂ. ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಶೇಕಡ 28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವಿಷಯ ಪ್ರಮಾಣ ದರ ಮೊತ್ತ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ 100 30,000 30,00,000
ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ 2,000
ಸೇರ್ಪಡೆ: ಸಾಗಾಟ ಶುಲ್ಕ 8000
ಕಡಿತ: ವಿನಾಯಿತಿ (-)10,000
ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯ 30,00,000
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ @14% 4,20,000
ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ @ 14% 4,20,000
ಒಟ್ಟು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯ 38,40,000

ಈ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ:
tax-invoice-calculation

ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

 

   • ನೀವು(ಪೂರೈಕೆದಾರ) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ, ಆದರೆ, ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಸಾಗಾಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.

 

  • ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ/ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕ/ ದಂಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಒಪ್ಪಿರುವ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡ 18 ಜಿಎಸ್ಟಿಯ (ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ದರ) ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು:

ವಿಷಯಗಳು ಮೊತ್ತ
ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ 60,000
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ @ 14% 8400
ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ @ 14% 8400
ಒಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಮೌಲ್ಯ 76,800

ಈ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

debit-note-values
ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕಳೆಯುವುದು
• ಪೂರೈಕೆಯ ನಂತರ ನೀಡಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ: ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ.
ಉದಾಹರಣೆ ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2000 ರೂ. ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಯುತ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವ 2000 ರೂ. ವಿನಾಯಿತಿಗೆ, ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಅವರು ಮೂಲ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:

ವಿಷಯಗಳು ಮೊತ್ತ
ವಿನಾಯಿತಿ 2000
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ @ 14% 280
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ @ 14% 280
ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಮೌಲ್ಯ 2560

ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ:

revised-invoice-updated

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Anisha K Jose

17 Comments

 • SIR THANK YOU FOR THE CONTENT GIVEN BY YOU .
  BUT THE ONE QUESTION RAISED IN MY MIND THAT
  SIR I HAVE A MEDICAL STORE
  I HAVE A CLOSING STOCK OF ABOUT 50 LAKH RUPEES MEDICINES
  BUT I FACE DIFFICULTY IN KNOWING ABOUT HOW SHOULD I CHANGE THE RATES OF THE
  OLD STOCK .
  FOR EXAMPLE
  IF A ITEM RATE IS RS.50 AND ITS OLD TAX IS 14%
  BUT AFTER GST ITS GST RATE IS 28%
  SO AT WHAT PRICE I SHOULD SELL THE ITEM.
  PLEASE HELP ME.

 • Tax ka amount kis hed me jama kiya jayega, please share Riciept head & profarma of treasury challn.

 • agar maine kisi dealer ko monthly scheme diya hai , aur party 7-8 bill se goods purchase kiya hai, tho credit note kis tarah generate karna hai, kya every bill ka seperate credit generate karna parega.

 • we are purchase from smaller farmer from Hatbazar like.jute,Tobacco etc.and send it to inter estate and out side state.my big prob.is how it inter my purchase book.because all items are cash purchase from many smaller grower like 2kg.,4kg.5kg.in whole day 50 to150 kg.in different different rate.

 • while passing credit note entry we are facing problem i.e. we are debiting claim & discount ledger with IGST ledger & crediting party ledger due to weight loss in transit. But the same is not coming in the GSTR 1 Credit/Debit Notes instead its is coming No GST Implantation.

  Please note that as per Tally 1 way is sales & tax account should be debit but party is not returning in part or full goods instead its a loss & all losses should be debited also we cannot enable GST in Claim & Discount as under Statutory Details GST we will not come to understand in which nature of transaction available in Tally it will occur also Taxability & Tax Type also to be consider.

  Please suggest the best way to passout the entry so that it will comes under GSTR1 credit/debit note report.

 • In that case i want to configure the subtotal amount after adding and deducting charges i.e diaplayed before tax calculation. Its not provided in tally. Not sub total for each line. I need to display and print Sub total before tax calculation after adding and deducting any amount. Not in tax summary. pls clarify

 • sales incentive is target based but passed on in advance on each sales invoice on mutual understanding that buyer will achieve the target and cash discount is passed on each invoice on mutually agreed time frame. Now,
  If basic price can be reduced by sales incentive and cash discount before charging GST?
  If yes my basic price will come down less then Cost price and it will result in High Input and LOW output. My margin is small percentage of sales incentive. Please advise how to pass the sales incentive and cash discount

 • Very useful information..Tally is really taking good initiative to educate Accountant and Businesses.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017