પોઈન્ટ ઓફ ટેક્સેશન (પીઓટી) એ સમયના બિંદુને ઉલ્લેખ કરે છે જ્યારે કર ચૂકવવાની આવશ્યકતા હોય છે. આ એવી પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ કરપાત્રતા ઊભી થાય ત્યારે તે સમયે નક્કી કરવામાં આવે છે.

વર્તમાન પરોક્ષ કર પ્રણાલી હેઠળ, દરેક કર પ્રકાર માટે કરવેરાનો મુદ્દો અલગ છે.

પરિદ્દશ્યકરનો પ્રકારકરવેરા પદ્ધતિ
ગૂડ્સનું ઉત્પાદનસેન્ટ્રલ એક્સાઇઝભારતમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાંથી એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઉભી થાય છે અને એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાંથી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અપનાવવામાં આવે ત્યારે એક્સાઇઝ ડ્યુટી ચૂકવવાની જવાબદારી ઊભી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગૂડ્સ 28th April, 2016 ના રોજ ઉત્પાદિત થયા છે અને 5th May,2016. ના રોજ વેચાણ માટે એક્સાઇઝ યુનિટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. 5th May, 2016. ના રોજ આબકારીની જવાબદારી ઊભી થશે.
સેવાઓ રેન્ડરિંગસર્વિસ ટેક્સસામાન્ય રીતે, કર ચુકવણીનો સમય વહેલો હશે (એ) ચુકવણીની તારીખ અથવા (બી) ભરતિયું ઇશ્યૂ કરવાની તારીખ.
ગુડ્સની વેચાણવેટ / સીએસટીવેટ / સીએસટી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, માલના વેચાણ પર આંતરિક અને આંતરરાજ્ય વ્યવહારો ઉભા થાય છે.

જીએસટી હેઠળ, કરપાત્ર ઘટના સામાન અને સેવાઓની ‘પુરવઠો’ છે. સમય કે જ્યારે માલ અથવા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે ત્યારે તે બિંદુ ‘નિર્ધારિત સમયના પુરવઠા’ જોગવાઈઓના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો
ચીજવસ્તુ અને સેવાઓ પૂરી પાડવી: તેનો અર્થ શું છે?

આ બ્લોગમાં, અમે માલ માટે પુરવઠાના સમયની ચર્ચા કરીશું.

વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, ચાલો આપણે માલ માટે પુરવઠોનો સમય વિભાજિત કરીએ:

  • માલના પુરવઠા પરનું વિપરીત ચાર્જ
  • સામાનની પુરવઠા પર ફોરવર્ડ ચાર્જ

માલના પુરવઠા પરનું વિપરીત ચાર્જ

ફૉર્વર્ડ ચાર્જ એક પદ્ધતિ છે જેમાં સપ્લાયરે કરવેરાની વસૂલાત કરવી પડે છે અને તે કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના ધિરાણ માટે મોકલે છે. વર્તમાન કર શાસન હેઠળ, ફોરવર્ડ ચાર્જ મિકેનિઝમ (જેને ડાયરેક્ટ ચાર્જ પણ કહેવાય છે) નો ઉપયોગ કરીને મોટા ભાગનાં લેવડદેવડ પર કર લાદવામાં અને એકત્રિત કરવામાં આવે છે.

ફોરવર્ડ ચાર્જ (જેને સીધો ચાર્જ પણ કહેવાય છે) એક એવી પદ્ધતિ છે જેમાં સપ્લાયરે કરવેરા વસૂલ કરવો પડે છે અને તે કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના ક્રેડિટમાં જ મોકલવાની જરૂર છે. ટ્વિટ પર ક્લિક કરો. Click To Tweet

ઉદાહરણ તરીકે, સુપર કાર્સે રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ માટે રૂ. 1,00,000 / – ના ફાજલ ભાગો વેચી અને 14.5% ના દરે રૂ. 14,500 ની વેટ એકત્રિત કરી.

સુપર કાર્સ લિમિટેડ દ્વારા એકત્રિત થયેલ વેટ ફોરવર્ડ ચાર્જ મિકેનિઝમ હેઠળ છે.

ચાલો ફોરવર્ડ ચાર્જ પર જીએસટી હેઠળ ‘ગૂડ્ઝ ઓફ સપ્લાયનો સમય’ સમજીએ

જીએસટી (જી.એસ.ટી.) (જી.જી.ટી.ટી. અને એસ.જી.ટી.ટી. અથવા આઇજીએસટી, લાગુ પડતા મુજબ) ની જવાબદારી નીચે મુજબ દર્શાવાશે:

નીચેનામાંથી સૌથી પહેલાં

ભરતિયું તારીખ

તે તારીખ કે જેના પર સપ્લાયર ઇનવોઇસનો ફરિયાદ કરે છે.

ઇન્વૉઇસ રજૂ કરવાની નિયત તારીખ

માલના પુરવઠાના સંદર્ભમાં ઇનવોઇસ બહાર પાડવાની છેલ્લી તારીખ, જેના પર સપ્લાયરને આવશ્યક છે. ચળવળના માલને લગતી વસ્તુઓના પુરવઠાના કિસ્સામાં, ઇન્વોઇસને દૂર કરવાના સમયે જારી કરવાની જરૂર છે. અન્ય કિસ્સાઓમાં, પ્રાપ્તકર્તાને માલ પહોંચાડવાના સમયે

ચુકવણીની રસીદ

જેની તારીખ ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ છે તે તારીખ. આ કેસમાં કરવેરાનો મુદ્દો મેળવનારના હિસાબોની ચુકવણી અથવા તારીખ કે જેના પર ચુકવણી તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે તે તારીખની વહેલામાં હશે.

ચાલો આ ઉદાહરણો સાથે આગળ વધીએ :

પરિદ્દશ્ય 1
ભરતિયું તારીખચુકવણીની તારીખમાલના પુરવઠાના સમય
20th July, 201710th August, 201720th July, 2017

ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં, સપ્લાયનો સમય 20 મી જુલાઈ, 2017 હશે. કારણ એ છે કે, પુરવઠાના સમય ભરવાની તારીખ અથવા ચૂકવણીની રસીદની વહેલામાં હશે. આ કિસ્સામાં, ભરતિયાની તારીખ ચૂકવણીની તારીખથી પહેલાંની છે.

પરિદ્દશ્ય 2
ભરતિયું તારીખચુકવણીની તારીખમાલના પુરવઠાના સમય
5th September, 201725th August, 201725th August, 2017

ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં, પુરવઠાનો સમય 25 મી ઓગસ્ટ, 2017 હશે. કારણ કે, પુરવઠાનો સમય ભરવાની તારીખ અથવા ચૂકવણીની રસીદની વહેલામાં હશે. આ કિસ્સામાં, ચુકવણીની તારીખ (અગાઉની રસીદ) ભરતિયાની તારીખથી પહેલાંની છે.

પરિદ્દશ્ય 3
ભરતિયું તારીખએકાઉન્ટ્સના પુસ્તકોમાં દાખલ કરેલ ચુકવણીની રસીદબેંક ખાતામાં જમા કરેલ ચુકવણીની રસીદમાલના પુરવઠાના સમય
10th September, 201729th August, 20173rd September, 201729th August, 2017

ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં, સપ્લાયનો સમય 29 ઓગસ્ટ, 2017 હશે. કારણ કે, પુરવઠાના સમય ભરવાની તારીખ અથવા ચૂકવણીની રસીદની વહેલામાં હશે. ચુકવણીની તારીખની વહેલી તારીખ હશે:

  • તારીખ કે જેના પર ચુકવણીઓ એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકોમાં દાખલ થાય છે અથવા
  • તારીખ કે જેના પર ચુકવણી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.

આ કિસ્સામાં, તારીખ કે જેના પર એકાઉન્ટની ચુકવણીની રસીદ દાખલ કરવામાં આવે છે તે તારીખની તારીખથી તે પહેલાં બેંક એકાઉન્ટમાં ચુકવણી કરવામાં આવે છે. આથી, પુરવઠાનો સમય 29 ઓગસ્ટ, 2017 હશે.

પરિદ્દશ્ય 4
ભરતિયું તારીખએકાઉન્ટ્સના પુસ્તકોમાં દાખલ કરેલ ચુકવણીની રસીદબેંક ખાતામાં જમા કરેલ ચુકવણીની રસીદમાલના પુરવઠાના સમય
10th September,5th September, 201731st August, 201731st August, 2017

ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં, પુરવઠાનો સમય 31 મી ઓગસ્ટ, 2017 હશે. કારણ કે, પુરવઠાના સમય ભરવાની તારીખ અથવા ચૂકવણીની પ્રાપ્તિની વહેલી તારીખ હશે.
આ કિસ્સામાં, તારીખ કે જેના પર ચુકવણી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે તે તારીખની તારીખ કરતાં પહેલાં ચુકવણી એકાઉન્ટનાં પુસ્તકોમાં દાખલ થાય છે. 

પરિદ્દશ્ય 5
પુરવઠો માટે ગૂડ્સ દૂરચુકવણીની રસીદમાલના પુરવઠાના સમય
25th August, 20175th September, 201725th August, 2017

ઉપરના દૃશ્યમાં, ભરતિયાની તારીખ ઉપલબ્ધ નથી. અહીં, ભરતી અને ચૂકવણીની રસીદ રજૂ કરવા માટે સપ્લાયનો સમય છેલ્લો દિવસ છે. સામાનની ચળવળને સંલગ્ન પુરવઠોના આધારે ભરતિયું બહાર પાડવાની છેલ્લી તારીખ, માલના નિકાલના સમયે હશે. તેથી, સપ્લાયનો સમય 25 મી ઓગસ્ટ, 2017 હશે. આ કારણ એ છે કે માલના નિકાલની તારીખ ચૂકવણીની તારીખની તારીખ કરતાં પહેલાં છે.

ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે

રિવર્સ ચાર્જ પર ગુડ્સ માટે પુરવઠોનો સમય શું છે

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

67,943 total views, 17 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.