જીએસટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા ચેકલિસ્ટ

વર્તમાન કર શાસન પદ્ધતિ માં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે વિવિધ પરિસ્થિતિ ઓ લાગુ પડે છે, તેની ટૂંકી ઝાંખી નીચે પ્રમાણે છે. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ નો પ્રકાર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ની શરતો(ITC) વેટ એક વેટ વેપારી તરીકે, તમે બિઝનેસ દરમિયાન ખરીદવા માં આવેલ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

164,359 total views, 97 views today

જી.એસ.ટી. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ની સમજ [વિડિઓ]

આ પોસ્ટ અદ્યતન ફેરફારોને સમાવિષ્ટ કરવા ૨૧, ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ ના રોજ અપડેટ કરેલ છે. જી.એસ.ટી. ની પાયાની વિશેષતાઓ માની એક છે – આખી ચેઇન દરમિયાન (માલ ના ઉત્પાદન થી લઈને તેના વપરાશ સુધી) અને પુરા દેશ માં ઇનપુટ ક્રેડિટ નો અખંડ પ્રવાહ. આ વિભાગ માં,…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

100,905 total views, 384 views today