બીઝનેસ ખર્ચ માટે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો કેવી રીતે કરવો

GST હેઠળ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની જોગવાઈઓ ઇનવર્ડ સપ્લાય પર ટેક્સ ક્રેડિટને મંજૂરી આપવા માટેના પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે રજુ કરવામાં આવેલ છે. હવે, કોઈપણ વ્યવસાયો બધી ઇનપુટ વસ્તુઓ અથવા ઇનપુટ સેવાઓ પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો કરી શકે છે, જે “ઉદ્યોગ દ્વારા વ્યવસાયના હેતુસર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

150,516 total views, 152 views today

જીએસટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા ચેકલિસ્ટ

વર્તમાન કર શાસન પદ્ધતિ માં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે વિવિધ પરિસ્થિતિ ઓ લાગુ પડે છે, તેની ટૂંકી ઝાંખી નીચે પ્રમાણે છે. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ નો પ્રકાર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ની શરતો(ITC) વેટ એક વેટ વેપારી તરીકે, તમે બિઝનેસ દરમિયાન ખરીદવા માં આવેલ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

161,475 total views, 74 views today

જી.એસ.ટી. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ની સમજ [વિડિઓ]

આ પોસ્ટ અદ્યતન ફેરફારોને સમાવિષ્ટ કરવા ૨૧, ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ ના રોજ અપડેટ કરેલ છે. જી.એસ.ટી. ની પાયાની વિશેષતાઓ માની એક છે – આખી ચેઇન દરમિયાન (માલ ના ઉત્પાદન થી લઈને તેના વપરાશ સુધી) અને પુરા દેશ માં ઇનપુટ ક્રેડિટ નો અખંડ પ્રવાહ. આ વિભાગ માં,…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

97,622 total views, 41 views today