ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು?

ರಿವರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಗಾಟ ಸೇವೆ ನೀಡಿದಾಗ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನವೆಂದರೆನು?

ವಿವಿಧ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಿಂದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕಾರವು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸರಕಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಣ್ಣ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಗದು/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿ(ಸೆನ್ವ್ಯಾಟ್) ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನ್ವಯ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯ ಕೆಲವು ನಿಗದಿತ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ನೀಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನೀಡಬೇಕೋ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಹೊರೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:
1.ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ವಯ “ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಕಿನ ಸಾಗಾಣೆ’’ಯು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಟೈಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 7,500 ರೂ. (50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 15) ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

2.ಭಾಗಶಃ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಭಾಗಶಃ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರದ್ದು. ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 24/7 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ 1,00,000 ರೂ. ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ವಯ “ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪೂರೈಕೆ’’ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡಿ ಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಶೇಕಡ 25:75 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ (ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಶೇಕಡ 25 ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಶೇಕಡ 75 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ) ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, 24/7 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಯ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 3,750 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ 25,000 ರೂ.ಗೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡ 15(1,00,000*25/100)) ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡ 75 ಅಂದರೆ 11,250 ರೂ. ಅನ್ನು ಅಂದರೆ 75,000 ರೂ.ನ ಶೇಕಡ 75 ಅನ್ನು(1,00,000*75/100) ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೆಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್(ಪಿಒಟಿ)ಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ. ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು.
ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ
3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 3 ತಿಂಗಳ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣದ ದಿನಾಂಕವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್ ವಿವರಣೆ
ಜುಲೈ 20, 2016 ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2016 ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2017 ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಜುಲೈ 1, 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2017 ಎಲ್ಲಾದರೂ 3 ತಿಂಗಳಳೊಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2017ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿದ ದಿನವೇ ಪಿಒಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯ

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ “ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ’ದ ವಿಧಾನದಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು 60 ದಿನಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಿಂತ ಬದಲಾಗಿ 60 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆ (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಐಜಿಎಸ್ಟಿಯೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ) ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು

ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ

ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು.

ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ

ಎಲ್ಲಾದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನಂತರದ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ, 60 ದಿನದ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣದ ದಿನಾಂಕವು ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..

ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಿದಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Let us understand this with examples.

ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ
ಜುಲೈ 20, 2017 ಆಗಸ್ಟ್ 10, 201710th August, 2017 ಹಣ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕದ 60 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ. ಹ ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2017 ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 1, 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2017 ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2017 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರದ 60 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2017 ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

102,249 total views, 32 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.