ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹವಾಗಿರುವ “ಸರಕುಗಳ ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವೇನು?” ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ

ಈಗಿನ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನ್ವಯ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್(ಪಿಒಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಪಿಒಟಿ ಅನ್ವಯ, ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೊ, ಅದೇ ಮೊದಲು
ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ದಿನ ನಮೋದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹಣ ಪಾವತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯ- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೊ ಅದು

ಈ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ

ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಿಒಟಿ ವಿವರಣೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2016` ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2018 ನವೆಂಬರ್ 10, 2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2016 ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2016 ನವೆಂಬರ್ 25, 2016 ನವೆಂಬರ್ 25, 2016 ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ..
ನವೆಂಬರ್ 1, 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 05, 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2016 ನವೆಂಬರ್ 1, 2016 ಸೇವೆ ನೀಡಿದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದು ಮೊದಲೊ; ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಿಒಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1, 2016ರಂದು ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯ

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ “ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ’’ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಸರಕಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸರಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೇವೆಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ.

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿ ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಣ.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಭಾದ್ಯತೆಯು (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ)ಯನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೊ, ಅದೇ ಮೊದಲು

ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯ ದಿನಾಂಕ

ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ

ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ಡ್ಯೂ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ 45 ದಿನದೊಳಗೆ ನೀಡಬೇಕು

ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕಾರ

 

ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ. ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ದಿನ ನಮೋದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹಣ ಪಾವತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯ- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೊ ಅದು..

ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ

ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ವಿವರಣೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2017 ನವೆಂಬರ್ 10, 2017 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2017 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2017 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 05, 2017 ನವೆಂಬರ 25, 2017 ನವೆಂಬರ್ 25, 2017 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು (ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ) ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ನವೆಂಬರ್ 25, 2017 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2017 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: : ನವೆಂಬರ್ 20, 2017

ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ: : ನವೆಂಬರ್ 25, 2017

ನವೆಂಬರ್ 20, 2017 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಮೊದಲಾಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಯಾ ದಿನಾಂಕ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಮೊದಲಾಗಿದೆ..
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2017 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: : ನವೆಂಬರ್ 15, 2017

ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ: : ನವೆಂಬರ್ 10, 2017

ನವೆಂಬರ್ 10, 2017 ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮೊದಲು:
ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಯಾ ದಿನಾಂಕ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕವು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಮೊದಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ವಿವರಣೆ
ನವೆಂಬರ್ 1, 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2017 ನವೆಂಬರ್ 30, 2017 ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 30, 2017 ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸೇವೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರದ 30 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ದಿನಾಂಕ ಬರುತ್ತದೆ..

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

73,806 total views, 35 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.